پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمد ادیب حدادیان [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]
چکیده: در تحقیق حاضر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388تا1398 مورد بررسی قرار گرفته است. 5 مدل برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران استفاده شده است. سه مدل از مدل فوق رابطه معنادار و معکوس با سیاست تقسیم سود دارند. مدلی مستقل از 5 مدل فوق برای اندازه گیری عدم ثقارن اطلاعاتی استفاده شده است. همچنین مشخص شد شرکت هایی که ساختار مالکیت خصوصی تری دارند سود کمتری بین سهامداران تقسیم می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدم تقارن اطلاعاتی- سیاست تقسیم سود- ساختار مالکیت دولتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)