پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیده فاطمه قندی نامقی [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر 3 هفته تمرینات هوازی همراه با رژیم پرپروتئین بر روند ترک اعتیاد مردان دارای اعتیاد بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح 3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مردان دارای اعتیاد بودند که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند و به صورت منظم در فعالیت های ورزشی مشارکت نداشتند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و به صورت هدفمند از بین افراد دارای اعتیاد که از نظر سن، نوع ماده مصرفی و میزان مصرف آنها یکسان بود، تعداد 32 نفر انتخاب شدند که به صورت تصادفی درچهار گروه:1- تمرینات هوازی ، 2- گروه تمرینات هوازی با رژیم پرپروتئین، 3- گروه رژیم پرپروتئین و 4- گروه کنترل جای گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه های شدت درد و پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران(1992) بودند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تاثیر سه هفته تمرینات هوازی، تمرینات هوازی با رژیم پرپروتئین و رژیم پرپروتئین به تنهایی بر شدت درد، ثبات و پایداری درد و ناتوانی حاصل از درد در بین مردان دارای اعتیاد تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که گروه رژیم غذایی پرپروتئین بیشتر از سایر گروه ها بر شدت درد و ناتوانی درد آزمودنی ها تاثیر داشته است و در متغیر ثبات و پایداری درد گروه تمرینات هوازی همراه با رژیم غذایی پرپروتئین بیشتر از سایر گروه ها تاثیر داشت. بنابراین می توان گفت که تمرینات هوازی همراه با رژیم غذایی پرپروتئین بر روند ترک اعتیاد مردان موثر بوده است و می توان از این تمرینات و رژیم غذایی به عنوان یک شیوه درمانی برای ترک اعتیاد در بین مردان استفاده کرد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرینات هوازی #رژیم پرپروتئین #ترک اعتیاد #مردان دارای اعتیاد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)