اعضای شورای موارد خاص

اعضاء شورای موارد خاص 7 نفر به شرح زیرند

  1. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیسیون (آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد)
  2. معاون دانشجویی به عنوان دبیر کمیسیون (آقای دکتر حسین خسروی)
  3. معاون آموزشی دانشگاه (آقای دکتر محمد عطائی)
  4. چهار نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پیشنهاد دبیر کمیسیون (آقایان دکتر هادی قربانی، دکتر علیرضا احمدی فرد، دکتر منصور عرب و دکتر هادی جعفری)