معرفی شورای موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص

معرفی

کمیسیون بررسی موارد خاص دردانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل میگردد تا با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی کمیسیون فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید. موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته میشود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اداره و اختیار آنها که در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

برخی از دلایل مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو 

- ازدواج در زمان دانشجویی برای دانشجویان دختر با ارائه مدارک

-  بیماری با تأیید پزشک همراه با مدارک و مستندات

- کفالت خانواده برای دانشجویان پسر با مدارک و مستندات

- ازدست دادن والدین در حین تحصیل

 - بروز مشکلات روحی و روانی (افسردگی، استرس و...) در حین تحصیل با تأیید مرکز مشاوره دانشگاه

- تغییر محل سکونت در حین تحصیل برای دانشجویان دختر

- بیماری صعب العلاج والدین در حین تحصیل با مدارک و مستندات

سلسله مراتب رسیدگی در شورای موارد خاص

پرونده هایی که اولین بار در خصوص بازگشت به تحصیل و  تمدید سنوات، عدم مراجعه، مرخصی بدون احتساب در مقطع کارشناسی و تمامی انتقال ها، میهمانی‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی می باشند، در شورای بررسی موارد خاص داخلی طرح و بررسی می‌شود. در صورت لزوم پرونده ها به شورای بررسی موارد خاص استانی ارجاع داده‌ می‌شوند. پرونده هایی که رسیدگی به آنها در حوزه اختیار شورای استانی نباشد به شورای مرکزی وزارتخانه ارجاع داده می شود.

 

اعضاء شورای موارد خاص

  1. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیسیون
  2. معاون دانشجویی به عنوان دبیر کمیسیون
  3. معاون آموزشی دانشگاه
  4. چهار نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پیشنهاد دبیر کمیسیون