عطا اله خلج

پست سازمانی: مسئول دفتر معاونت دانشجویی
تلفن:
  داخلی: 2342    مستقیم: 6009 39 32 - 023
پست الکترونیک:

مریم رجبی

پست سازمانی: کمیسیون موارد خاص
تلفن:
  داخلی: 2717    مستقیم: 80 16 39 32 - 023
پست الکترونیک:

محمدرضا باطنی

پست سازمانی: عامل مالی حوزه دانشجویی
تلفن:
  داخلی: 2334    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر علی سینا

پست سازمانی: مدیر امور دانشجویی
تلفن:
  داخلی: 2244    مستقیم: 32393505
پست الکترونیک:

علی اصغر اعظمی

پست سازمانی: رئیس اداره خوابگاهها
تلفن:
  داخلی: 2240    مستقیم: 32392012
پست الکترونیک:

منیره جلالی

پست سازمانی: مسئول خوابگاه خواهران
تلفن:
  داخلی: 2243    مستقیم: 32392012
پست الکترونیک: