طرح برگزاري مسابقات قهرماني دانشجويان (1396/8/18)

طرح برگزاري مسابقات قهرماني دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور درون دانشگاهی، قهرماني مناطق ورزشي، قهرماني بين مناطق، المپياد هاي فرهنگي ورزشي، قهرمانی کشور (تک رشته ای)