پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
جواد ترکاشوند صفایی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، وحید رضا کلات جاری[استاد مشاور]
چکیده: سد بختیاری بر روی رودخانه بختیاری در شهرستان الیگودرز در حال ساخت است. سیستم انحراف این سد شامل دو تونل است که از آنها در زمان ساخت سد به عنوان بخشی از سیستم انحراف آب و بعد از آبگیری مخزن، تونل پایینی به عنوان تخلیه کننده تحتانی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. مقاومت سنگ در برگیرنده تونلهای انحراف به سه دسته ضعیف، متوسط و خوب تقسیم بندی میشود. در طرح ارایه شده سیستم نگهداری نهایی تونل، پوشش بتنی مسلح است. با توجه به ثابت بودن ضخامت پوشش بتنی، تنها متغیری که تعیین کننده مقاومت پوشش است، مقدار فولاد به کار رفته در آن است. در این پایان نامه بررسی کاهش درصد تسلیح بتن با نگرش به تامین پایداری تونل و پوشش بتنی کار شده است. در گام اول با استفاده از روشهای طبقه بندی مهندسی سنگ، سنگهای دربرگیرنده تونل‌ها طبقه بندی شده است. در گام بعدی تحلیل پایداری تونلها با روشهای تجربی (RMR & Q) و روش عددی تفاضل محدود (با استفاده از نرم افزار FLAC2D ) انجام شده است. بر این اساس برای سیستم نگهداری اولیه تونلها، ترکیبهای از پیچ سنگ با قطر 25 میلی متر و شاتکریت پیشنهاد شده است. در تونل تحت فشار تراوش آب از پوشش بتنی موجب تغییر عرض ترکها در پوشش و در نهایت افزایش نفوذپذیری پوشش می‌شود. در نتیجه در اثر افزایش فشار آب داخل تونل، آرایش و توزیع ترکها و به تبع آن توزیع تنشها در سیستم تسلیح پوشش بتنی تغییر میکند.طراحی پوشش بتن مسلح تونل پایینی سد بختیاری بر مبنای معیار محدودیت عرض ترکهای ایجاد شده در پوشش و تنش وارده بر سیستم تسلیح به ازای 150 متر هد آب انجام شده است و در نهایت با محاسبات انجام شده با روش اشلایس، درصد تسلیح حجمی بتن در سنگهای ضعیف، متوسط و قوی به ترتیب 0.63، 0.42 و 0.32 براورد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تونل انحراف آب #پوشش بتنی مسلح #تئوری اشلایس #FLAC2D
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)