پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرشید مهاجری مقاری [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: در مطالعه حاضر، جذب سطحی آلاینده آلی متیلن آبی و یون نیکل(II) توسط نانو جاذب-های پیتیوم اس پی و آتلیا بومباسینا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز SEM، مشخص کرد که ابعاد ذرات جاذب ها در محدوده ی نانو قرار دارد. همچنین نتایج به دست آمده از XRF، نشان داد که بیشترین مقادیر پیتیوم اس پی P2O5، CuO و ZnO و آتلیا بومباسینا P2O5، K2O و CaO بوده است. تجزیه IR، گروه عاملی OH، را به عنوان گروه عاملی اصلی جذب کننده آلاینده نشان داد. آنالیز CNHS، مشخص کرد که کربن 43.11 درصد نانوجاذب پیتیوم اس پی و 40.15 درصد نانوجاذب آتلیا بومباسینا را تشکیل می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که در pH بهینه 10، غلظت رنگزا، ppm 10 و مقدار نانوجاذب 0.005 گرم، حداکثر حذف رنگزا توسط نانوجاذب پیتیوم اس پی، 58/77 درصد بوده است. همچنین حداکثر جذب رنگزا توسط نانوجاذب آتلیا بومباسینا در pH بهینه 75/5، 98/75 درصد به دست آمد. مطالعات سینتیکی و تعادلی مشخص کرد که فرآیند جذب روی هر دو نانوجاذب از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. مطالعات ترمودینامیکی مشخص کرد که فرایند جذب رنگزا بر روی نانوجاذب پیتیوم اس پی، گرمازا و خود به خودی و جذب رنگزا توسط نانوجاذب آتلیا بومباسینا، گرماگیر و غیرخود به خودی است. جذب یون نیکل(II) تحت شرایط ذکر شده و در سیستم ناپیوسته بر روی نانوجاذب های پیتیوم اس پی و آتلیا بومباسینا انجام گرفت. مشخص شد حداکثر جذب نانوجاذب پیتیوم اس پی، در pH بهینه 5/6، غلظت ppm 10 و مقدار نانوجاذب 0.015 گرم، 66.2 درصد و حداکثر جذب نانوجاذب آتلیا بومباسینا 71.5 درصد بوده است. فرآیند جذب یون نیکل(II) از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می کند. فرآیند جذب روی هر دو نانوجاذب گرمازا و خود به خودی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جذب سطحی #ائومی ست پیتیوم اس پی #قارچ آتلیا بومباسینا #نانوجاذب #رنگزای متیلن آبی #یون نیکل(II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)