پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
رامین رفیعی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، رضا میکائیل [استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق انتخاب سیستم نگهداری بهینه (موقت) برای تونل انتقال آب بهشت آباد مورد بررسی قرار می گیرد. تونل انتقال آب بهشت آباد با طول 65 کیلومتر و قطر 6 متر با مقطع نعل اسبی یکی از بزرگترین پروژهای آب رسانی که با هدف انتقال آب به فلات مرکزی ایران در حال احداث می-باشد. سست بودن ساختگاه تونل و قرارگیری بخش اعظم تونل در زیر سطح ایستایی از مهم ترین ویژگی هایی است که در زمان اجرا، فعالیت تونل سازی را کاملاً تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین مساله در طراحی و اجرای این پروژه انتخاب سیستم نگهداری مناسب، به منظور پایداری توده سنگ و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته در اطراف تونل است. در این تحقیق 6 نوع سیستم نگهداری به عنوان گزینه های احتمالی برای این تونل در نظر گرفته شده است و با استفاده از نرم افزار FLAC2D مقادیر جابه جایی و ضریب اطمینان برای هر یک از گزینه ها محاسبه شده است، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و با توجه به شش معیار هزینه، ضریب اطمینان، زمان، قابلت اجرا، جابه جایی و قابلیت مکانیزاسیون، سیستم نگهداری بهینه انتخاب شده است. مطالعات نشان داد پیچ سنگ های تزریقی به طول 3 متر و به فواصل متر همراه با 10 سانتی متر شاتکریت بهترین سیستم نگهداری برای تونل مذکور می باشد. در ادامه تحقیق با استفاده از نرم افزار Crystal Ball منحنی توزیع آماری مشخصات زمین رسم و با استفاده از نرم افزار Rocsupport، احتمال شکست و قابلیت اعتماد سیستم نگهداری بهینه به ترتیب 12/25 درصد و 8/74 درصد محاسبه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تونل انتقال آب بهشت آباد #سیستم نگهداری بهینه #FAHP #احتمال شکست #قابلیت اعتماد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)