پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
عباس حلاجی ثانی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]
چکیده: دراین تحقیق،سامانه تهویه هوشمندبرای معدن زمستان یورت طراحی وارایه شد.ازطریق داده های سامانه وتحلیل آنهادرطول زمان،اثربخشی سامانه بربهبودشرایط محیطی معدن موردبررسی قرارگرفت.نتایج به دست آمده نشان دادکه سامانه تهویه هوشمندتوانسته است شرایط محیطی را بهبود بخشیده ومیزان گردوغباروگازهای مضررا به میزان قابل توجهی کاهش دهد.همچنین،سامانه با استانداردها ومقررات مربوطه سازگاری داشته وبهبودقابل توجهی درمصرف انرژی رانیز به همراه داشته است. نتایج تحقیق نشان دادکه سامانه تهویه هوشمندمی تواندبه عنوان یک راهکارمؤثردربهبودشرایط محیطی معدن زمستان یورت مورد استفاده قرارگیرد.بهبودشرایط محیطی معدن زمستان یورت تـأثیرمستقیمی بربهبودکیفیت زندگی وسلامت کارکنان وعوامل محیطی دارد.باکاهش میزان گردوغباروگازهای مضر،خطرات مرتبط با آلودگی هواوبروزبیماریهای تنفسی به شدت کاهش یافته است.این امربهبود کارایی وعملکرد کارکنان رانیز تحت تأثیرقرارمی دهد.علاوه براین،میزان صداواختلالات ناشی از آن درمحیط کاهش یافته وشرایط کار آنها بهبود یافته است.همچنین سامانه تهویه هوشمند توانسته است مصرف انرژی راکاهش داده وصرفه جویی درمصرف انرژی رافراهم کند.این امربهره وری انرژی راافزایش داده وهمچنین تآثیرات مخرب برمحیط زیست راکاهش می دهد. باتوجه به نتایج حاصل ازتحقیق،پیشنهاد می شود که سامانه تهویه هوشمند به عنوان یک راهکارمؤثردربهبودشرایط محیطی معادن درنظرگرفته شود.ارتقاء این سامانه درسایرمعادن وصنایع مشابه نیزتوصیه می شود.همچنین لازم است تابرنامه های آموزشی جهت آموزش کارکنان درزمینه استفاده ازسامانه تهویه هوشمند وآگاهی بخشی درباره مزایا واهمیت بهبودشرایط محیطی اجراشود.درنهایت،برای دستیابی به شرایط محیطی بهینه وبهبود کیفیت زندگی درصنعت معدن،لازم است که مقررات واستانداردهای مربوطه به صورت دقیق رعایت شود واز فناوری های هوشمندوپیشرفته درسامانه های تهویه استفاده گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سامانه تهویه هوشمند #معدن زمستان یورت #بهبودشرایط محیطی #کاهش آلودگی #کاهش مصرف انرژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)