پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسین صادقی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد مشاور]
چکیده: چکیده یکی از مطالعات مهمی که اخیرا توسط مهندسین صنعت نفت برای بهبود عملیات حفاری چاه‌ها، جلوگیری از مشکلات حفاری آنها و درنهایت تولید و بهره برداری بهینه از مخزن صورت می‌گیرد، مطالعه ژئومکانیک و بررسی پایداری دیواره چاه است. در این مطالعه، علاوه بر مدلسازی ژئومکانیک سازند آسماری در یک حلقه چاه واقع در یکی از میادین جنوب غرب کشور، پنجره ایمن وزن گل حفاری در کل توالی این سازند تخمین زده شد. ابتدا پارامترهای استاتیک و دینامیک الاستیک سنگ شامل مدول‌های بالک، یانگ، برشی، فشارشی و ضریب پواسون در کل توالی سازند آسماری با استفاده از لاگ‌های پتروفیزیکی (لاگ‌های چگالی، موج برشی و موج فشارشی) و روابط تجربی محاسبه شدند. سپس استرس عمودی با توجه به لایه‌های روباره و عمق مورد نظر محاسبه شد. در مرحله بعد نمودار فشار منفذی را با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ابزار MDT بصورت لاگ در کل توالی مورد بررسی سازند آسماری محاسبه شد. تنش‌های افقی حداکثر و حداقل (Shmax & Shmin) بوسیله اطلاعات بدست آمده از مراحل قبل و استفاده از روش پروالاستیک محاسبه شدند و با شواهد چاه مانند ریختگی‌های دیواره با توجه به نمودار کالیپر کالیبره شدند. با توجه به تنش‌های عمودی و افقی بدست آمده رژیم گسلش در این توالی نرمال و در برخی فواصل امتدادلغز معرفی شد. درنتیجه مدل ژئومکانیکی در این سازند ساخته شد و در برخی فواصل انتخابی آنالیز حساسیت روی آن صورت گرفت و راستای بهینه حفاری با توجه به مقادیر استرس‌های بدست امده در این نقاط و وزن گل بهینه در آنها تعیین شد. میانگین بازه ایمن گل در کل توالی سازند آسماری بین 9/7 تا 2/15 ppg بدست آمد. مدل بدست آمده در این مطالعه می‌تواند با داده‌های آزمایشگاهی در این میدان مورد بررسی و در سایر چاه‌هایی که در آینده می‌بایست در این میدان حفاری شوند، مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : بهینه سازی #سیال حفاری #نمودارهای درون چاهی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)