پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمد حسین زادگان [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، محمد رداد[استاد راهنما]
چکیده: چکیده کیفیت تصاویر لرزه ای به میزان قابل توجهی به کیفیت داده های ورودی پردازش وابسته اند. داده های لرزه ای ثبت شده به صورت خام قابل تفسیر نیستند. برای اینکه بتوان این داده ها را آماده تفسیر نمود، بایستی مراحل مختلف پردازشی بر روی آن ها اعمال شود. با توجه به اینکه داده های ثبت شده اغلب حاوی نوفه می-باشند، برای اینکه خروجی نهایی برای تفسیر مناسب باشد، بایستی فرایند تضعیف نوفه بر روی آنها اعمال شود. نوفه خطوط انتقال برق فشار قوی یا نوفه هارمونیک با فرکانس ثابت در محدوده فرکانسی 50 تا 60 هرتز، یکی از عوامل مخرب داده‌های لرزه‌ای است که باعث پایین آوردن کیفیت سیگنال ها و نسبت سیگنال به نوفه می شود. عدم تضعیف این نوفه سبب اثر منفی بر پردازش و تفسیر داده ها می‌شود. نوفه های موجود در داده های لرزه ای به دو دسته کلی همدوس و ناهمدوس تقسیم می شود. نوفه های همدوس در داده های لرزه ای به صورت یک روند در ردلرزه ها می باشد و به دلیل همراهی با رویداد های اصلی در روند پردازش و تفسیر داده های لرزه ای مشکل ایجاد خواهند کرد. روش های مختلفی برای تضعیف نوفه خطوط انتقال نیرو که در دسته نوفه های همدوس قرار می گیرد معرفی شده اند. روش مرسوم در تضعیف نوفه های حاصل از خطوط انتقال نیرو استفاده از فیلتر شکافی می باشد. این فیلتر در حوزه تبدیل Z با قرار دادن صفر بر روی دایره واحد در محل فرکانس زاویه‌ای مربوط به نوفه هارمونیک، دامنه این فرکانس را در طیف دامنه سیگنال صفر می‌کند. در این روش، ضمن تضعیف نوفه هارمونیک، محتوای فرکانسی سیگنال در فرکانس نوفه هارمونیک و همسایگی آن را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. از اینرو، معرفی روشی که ضمن تضعیف نوفه هارمونیک کمترین آسیب به محتوای فرکانسی سیگنال وارد کند، ضرورت می یابد. در این پایان نامه از روش الگوریتم درون یابی طیفی برای تضعیف نوفه حاصل ازخطوط انتقال نیرو در داده های لرزه ای استفاده شده است. روش درون یابی طیفی با استفاده از الگوریتم ساده درون یابی، دامنه سیگنال در فرکانس نوفه هارمونیک را با کمک دامنه سیگنال در فرکانس‌های همسایه درونیابی می‌کند. نتایج ارزیابی بر روی داده مصنوعی و واقعی نشان می دهد که روش درونیابی طیفی بر خلاف فیلتر شکافی، ضمن حفظ اطلاعات فرکانسی سیگنال در همپوشانی با فرکانس نوفه هارمونیک و آسیب حداقلی به فرکانس‌های همسایه، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش فیلتر شکافی در تضعیف نوفه خطوط انتقال نیرو باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نوفه هارمونیک #نوفه خطوط انتقال نیرو #فیلتر شکافی #درونیابی طیفی #طیف دامنه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)