پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
هادی سبحانی باجگیران [پدیدآور اصلی]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، قالب فلز – آلی ZIF-67 ( قالب زئولیتی ایمیدازولی Zeolitic imidazolate frxamework) سنتز و به وسیله آنالیزهای FT-IR، SEM وXRD شناسایی شد.سپس ZIF-67 با 3-آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح گردید تا NH2-ZIF-67 سنتز شود. مواد سنتز شده ZIF-67 و NH2-ZIF-67 برای حذف رنگزای مستقیم قرمز 23 استفاده گردید. اثر مقدار جاذب، pH محلول و غلظت ابتدایی آلاینده بر رنگبری مطالعه شد. نتایج نشان داد قابلیت جاذب اصلاح شده (NH2-ZIF-67) برای حذف رنگزا نسبت به جاذب خام (ZIF-67) بیشتر است. مقدار جذب رنگزا در مقادیر pH پایین تر زیاد است. درصد حذف رنگزای DR23 در شرایط بهینه به صورت کامل بود. افزایش مقدار جاذب و کاهش pH موجب افزایش درصد رنگبری می شود و افزایش غلظت آلاینده، موجب کاهش درصدحذف رنگزادر فرآیند است.سینتیک حذف رنگزا با مدلهای شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای بررسی شد. رنگبری از سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت نمود. داده های تجربی با ایزوترمهای لانگمویر، فروندلیش و تمپکین نیز مطابقت داده شد. فرآیند رنگبری از ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. نتایج نشان داد که NH2-ZIF-67 به عنوان جاذب اصلاح شده با ظرفیت جذب بالا می تواند جایگزین مناسبی برای رنگبری از محلول های آبی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: قالب فلز – آلی #قالب زئولیتی ایمیدازولی #رنگبری #پساب #اصلاح سطح
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)