پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سبحان دوات گر [پدیدآور اصلی]، ولی الله مشایخی[استاد راهنما]، سید میثم سید برزگر[استاد مشاور]
چکیده: یکی از چالشهای پیش رو در هر سیستم الکتریکی که با حالتهای گذرای ناخواسته مانند صاعقه سروکار دارد شبکه زمین و مدل سازی آن است. در اکثر مدلها، شبکه زمین را به صورت یک مقاومت ساده در تمامی فرکانسها در نظر می گیرند. .در این پایان نامه یک روش جدید برای استخراج مدل مداری دقیق سیستم زمین که قابلیت پیاده سازی در نرم افزارهای تحلیل حالت گذرا را داشته باشد ارائه داده ایم،که ابتدا با حل دقیق معادلات ماکسول به کمک روش ممان، پاسخ فرکانسی شبکه زمین را استخراج می کنیم. سپس با تکنیک برازش بردار، و با کمترین تقریب، پاسخ فرکانسی به دست آمده را به صورت تابع کسری متشکل از صفر و قطب تقریب میزنیم. سپس با انجام تغییرات مناسب، تابع کسری به دست آمده را طوری تغییر میدهیم تا سیستم به دست آمده علی باشد. در انتها به کمک بحث سنتز مدار، از روی تابع کسری به دست آمده، مدار معادل RLC شبکه زمین را استخراج می کنیم.بعد از بررسی نتیجه ی مدل مداری بدست آمده برای بهبود نتایج و دقیق تر نمودن نتایج، از الگوریتم ژنتیک بهره برده ایم و به مدل مداری جدیدتری با مقادیر بهینه تر و دقیق تر دست پیدا کردیم. مدل سازی پیشنهادی در یک شبکه ی 765 کیلوولت پیاده شده و عملکرد سیستم زمین پیشنهادی با روش هـای قبلی شامل مدل بر مبنای یونیزاسیون خاک و حالت مرسوم یعنی استفاده از مقاومت خطی ساده مقایسه شده است و نتایج حاصله مـورد بررسی قرار گرفته است. مزیت مدل پیشنهادی شامل دقت بالاتر در شبیه سازی اثر اضافه ولتاژ صاعقه بر روی شبکه و نتایج نزدیک به واقعیت در بازه فرکانسی مورد مطالعه می باشد.نتایج نشان می دهد در حالت استفاده از مدل پیشنهادی که مدل دقیق تری است، جریان تخلیه ی برگشتی بیشتری در دکل داریم
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم زمین #مدل مداری زمین #روش برازش برداری #الگوریتم ژنتیک #تحلیل گذرا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)