پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمد کاظمی نژاد [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: سیستمهای قدرت کنونی بهدلیل عواملی نظیر افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر و رشد تدریجی بارهای وابسته به ولتاژ در شرایط بسیار پُرتنش قرار دارند. بنابراین، تحلیل پایداری ولتاژ و ارائه شاخصهای پایداری ولتاژ بهمنظور تشخیص ماکزیمم بارپذیری به عنوان یکی از کانونهای تحقیقاتی مهم در پایداری سیستم قدرت مورد مطرح میباشد. بعلاوه، در اکثر این تحقیقات عموماً از اثرات متقابل سیستمهای انتقال-توزیع بههمپیوسته بر روی یکدیگر بدلیل سادهسازی در تحلیل ماکزیمم بارپذیری صرفنظر می-گردد. در این رساله با ارائه دو شاخص پایداری ولتاژ تعمیم داده شده (MVSI) و مبتنی بر الگوی بار (LPVSI) به صورت بلادرنگ، تحلیل پایداری ولتاژ و تعیین ماکزیمم بارپذیری در سیستمهای توزیع صورت گرفته است. همچنین به منظور تشخیص حداکثر میزان بارپذیری در سیستمهای توزیع یک مدل بار استاتیکی مبتنی بر بار مرکب ZIP و با در نظر گرفتن مدل تقریب دوقطعهای در مرزهای دوشاخگی ارائه گردیده است. بعلاوه، از آنجائیکه افزایش سطح نفوذ منابع تولید پراکنده که باعث ایجاد چالشهای جدید در شبکههای سنتی توزیع علیالخصوص افزایش ولتاژ محلی میگردد، ماکزیمم سطح نفوذ این منابع با ارائه یک ضریب حساسیت بارپذیری در الگوریتم بهینهسازی محاسبه گردیده است. نتایج محاسبات روی سیستمهای توزیع نامتقارن IEEE بیانگر صحت نتایج در مقایسه با دیگر تحقیقات میباشد. بعلاوه در این رساله، تحلیل پایداری ولتاژ و تعیین ماکزیمم بارپذیری سیستمهای انتقال-توزیع بههمپیوسته و محدودیتهای توان راکتیو تولیدی ژنراتورهای سیستم انتقال و همچنین تقابل عملکرد نفوذ DGها بر ترانسفورماتورهای سیستمهای توزیع با قابلیت تغییر تپ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله بر روی سیستم انتقال 14 باس IEEE با سه سیستم توزیع نامتقارن بههمپیوسته، نشان دادهاند که بارگذاری سیستمهای توزیع به شدت وابسته به تقابل بین سیستمهای انتقال و توزیع می-باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری ولتاژ استاتیکی #مدل بار #شاخص پایداری ولتاژ #سطح نفوذ منابع تولید پراکنده #شبکههای انتقال-توزیع بههمپیوسته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)