پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
امید ذوالفقاریان [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، محمد حسین تبار مرزبالی[استاد مشاور]
چکیده: در سال‌های اخیر به دلیل نیاز به توان بالاتر و استفاده از انرژی های نو، بکارگیری مبدل‌های پل متوالی در صنعت گسترش یافته‌است. از آنجا که امکان رخداد عدم تعادل در منابع DC ورودی از مبدل‌های چند ‌سطحی وجود دارد، نیاز است تا حد امکان این عدم تعادل را جبران کرده تا از افت ولتاژ در خروجی جلوگیری شود. کنترل مبدل‌های چند ‌سطحی آبشاری سه ‌فاز در شرایط متعادل کار نسبتا آسانی است. پیچیدگی کار زمانی آغاز می‌گردد که ولتاژ‌های منابع DCورودی مقدارهای مختلفی داشته باشند و یا به عبارت دیگر عدم تعادل در منابع DC ورودی وجود داشته باشد. در این پایان‌نامه، غلبه بر نامتعادلی ولتاژ ورودی با ارائه الگوریتمی ساده بیان‌ شده ‌است. معیاری برای میزان نامتعادلی در ولتاژ خط مطابق استاندارد 1/84 ANSI CIدر‌نظر گرفته‌شده ‌است و محاسبه زوایای کلید‌زنی برحسب این معیار انجام گرفته ‌است. روش ارائه‌ شده در این پایان‌نامه بهبود عملکرد روش مدولاسیون برداری SHM برای شرایط نامتعادلی ولتاژ‌های DC ورودی می‌باشد. از آنجا که نامتعادلی ولتاژ‌های DC ورودی می‌تواند تعداد حالت‌های مختلفی داشته باشد، با ارائه سیگنال‌های کلیدزنی مناسب با تقارن یک چهارم سیکل برای هر سلول و ارائه روش مقدار میانگین برای منابع DC موجود در هر فاز این تعداد حالات مختلف را کاهش داده و از محاسبه زوایای کلیدزنی جدید برای برقراری تعادل در ولتاژ خط جلوگیری شده ‌است. همچنین در این پایان‌نامه رنج وسیعی از هارمونیک‌های مرتبه فرد، به جز مرتبه سوم، از طریق بهینه‌سازی زوایای کلیدزنی کاهش یافته‌است. در سیستم نامتعادل هارمونیک سوم به خودی خود حذف نمی‌شود که با ارائه روشی، هارمونیک سوم کاهش‌داده‌شده و در نهایت ولتاژ خط متعادل تولید می‌شود. در پایان، با شبیه‌سازی اینورتر هفت سطحی از نوع پل متوالی در نرم افزار MATLAB/ Simulixnk صحت روابط و کارایی روش‌های ارائه‌ شده در صورت عدم تعادل ولتاژهای DC ورودی نشان‌ داده ‌شده ‌است. هچنین نتایج بدست آمده از نمونه آزمایشگاهی اینورتر هفت سطحی از نوع پل متوالی صحت نتایج شبیه‌سازی آن را تایید می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل چند ‌سطحی- کاهش هارمونیک‌های انتخابی- بهینه‌سازی - عدم تعادل ولتاژ‌های DC ورودی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)