پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حسین مزرعه [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]
چکیده: تشخیص خطا مسئله مهمی در حفظ عملکرد و امنیت یک فرآیند کنترل می باشد. در این پایان نامه علاوه بر مسئله تشخیص خطا، بحث مقاومت سیستم نسبت به ورودی های نامعلوم و نامعینی مدل مهم می باشد. در نتیجه باید مصالحه ای مناسب بین حساسیت سیستم به خطا و قوام سیستم وجود داشته باشد. روشΗ_2⁄Η_(∞ ) از یک مسئله تشخیص خطا برای یک سیستم دینامیکی با خطای مدل سازی و ورودی های نامعلوم بکار برده می شود. روش پیشنهادی بر اساس تبدیل مسئله تشخیص خطای مقاوم به یک مسئله استاندارد∞_Η_2⁄Η تطابق مدل می باشد. ابتدا یک مدل مرجع مناسب برای سیستم توربین بادی از لحاظ تشخیص خطای مقاوم انتخاب شده سپس یک فیلتر تشخیص خطا به صورت یک مولد مانده بر اساس مینیمم سازی نرم ∞_Η_2⁄Η ، اختلاف بین مدل مرجع و مولد واقعی مانده با استفاده از ابزار LMI طراحی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی – تشخیص خطای مقاوم – ورودی نامعلوم – مسئلهΗ_2⁄Η_∞ – LMI
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)