پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مجتبی طاهری [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهم ترین موضوعات در بخش کنترل معلّق برای هواپیماهای نشست و برخاست عمودی کوتاه (STOVL )، بهترین عملکرد این هواپیماها در حضور عدم قطعیت است. اکثر کارهای گزارش شده در حوزه کنترل معلق هواپیمای STOVL مبتنی بر روش کنترل خطی است. در این پایان نامه از روش کنترل بهینه غیرخطی برای حل مساله کنترل مقاوم سیستم معلق هواپیمای STOVL استفاده می شود. ابتدا معادلات دینامیکی برای هواپیمای STOVL به فرم معادلات حالت بیان شده، سپس کنترل کننده مقاوم با درنظر گرفتن تزویج بین ممان چرخشی و نیروی عرضی هواپیما طراحی می گردد. در انتها برای نشان دادن قابلیت روش کنترلی پیشنهادی، شبیه سازی با/بدون استفاده از الگوریتم PSO ارائه می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل مقاوم #کنترل بهینه #تنظیم کننده درجه دوم خطی #الگوریتم ابتکاری #نامعینی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)