پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
اعظم عبادیان [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، امیر حسن نیا[استاد مشاور]
چکیده: امروزه گسترش نیاز به انرژی، محدودیت سوخت های فسیلی، آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، گرم شدن هوا، اثر گلخانه ای و ... حرکت به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را سرعت بخشیده است، که در میان آن ها انرژی باد و خورشید گسترش بیشتری داشته اند. در سیستم های انرژی تجدیدپذیر مانند سیستم فتوولتائیک و توربین های بادی به دلیل نداشتن آلودگی و عدم نیاز به سوخت برای تولید انرژی، باید ماکزیمم توان استخراج شود تا از این طریق هزینه بالای بهره برداری از آن ها تا حدودی جبران شود. روش های مختلف ردیابی نقطه توان ماکزیمم (MPPT) در سیستم های بادی و فتوولتائیک منجر به استخراج حداکثر توان از آن ها می شود. خودروهای برقی می توانند از منابع تجدیدپذیر کوچک مانند توربین بادی یا سلول های خورشیدی در زمان توقف در پارکینگ تغذیه شده و باتری آنها شارژ شود. در این سیستم مساله اصلی ردیابی توان ماکزیمم از منبع انرژی بادی یا خورشیدی است به گونه ای که با تامین بیشترین توان از این منابع بتوان شارژ باتری را سرعت بخشید. در این پایان نامه تعقیب نقطه بیشینه توان در یک سیستم تولید توان ایزوله برای ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی انجام شده است. در این سیستم تولید توان فرض می شود دو منبع انرژی تجدیدپذیر شامل توربین بادی و سلول خورشیدی برای شارژ باتری خودرو در محل پارکینگ موجود است. با استفاده از نرم افزار MATLAB الگوریتم های مختلف برای حل مساله بهینه سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل، بهترین الگوریتم بهینه سازی که پاسخ بهتر و سریعتری برای رسیدن به جواب دارد، به عنوان الگوریتم مناسب انتخاب می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودرو الکتریکی #منابع تولید پراکنده #شارژ باتری #ردیابی نقطه توان ماکزیمم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)