پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
پویا مرادی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: یکی از کاربرد های مهم پردازش تصویر کنترل کیفیت در خط تولید صنایع می باشد. در این پایان-نامه از تکنیک های مبتنی بر پردازش تصویر جهت اندازه گیری ضخامت عایق کابل استفاده شده است. برای کنترل کیفیت کابل پارامترهای مختلفی لحاظ می گردد که ضخامت عایق کابل یکی از این پارامتر های مهم می باشد. اندازه گیری ضخامت عایق برای هرنوع کابل براساس مدل تعیین شده در استانداردهای بین المللی انجام می گیرد. در اینجا کابل های سه رشته ای، پنج رشته ای و تخت به عنوان نمونه انتخاب شده-است. طبق استاندارد ها ضخامت عایق هر نوع کابل از یک حد تعیین شده با دقت یک صدم میلی متر نباید کمتر باشد. درحال حاضر از روش های مختلفی برای این اندازه گیری ها استفاده می شود که می توان دو نوع آنالیز دستی مقطع کابل به کمک پروژکتور و استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر را نام برد. در این پایان نامه از تکنیک های پردازش تصاویر برای اندازه گیری ضخامت عایق کابل استفاده شده است. تصویر برداری از عایق کابل با استفاده از یک اسکنر با قدرت 1200dpi انجام می شود. تصاویر اخذ شده ابتدا توسط تکنیک های پردازش تصویر پیش پردازش می شوند. پس از تصویر برداری اولین مرحله دودویی ساختن تصاویر می باشد. دو روش برای دودویی ساختن تصاویر بکار رفته است. روش اول استفاده از الگوریتم آستانه گذاری اتسو می باشد و روش دوم استفاده از الگوریتم پیشنهادی می باشد. برای اندازه گیری پارامتر های مورد نظر در عایق کابل، که این پارامتر ها استاندارد شده اند، ابتدا به کمک عملگر های ریخت شناسی لبه های تصویر باینری شده استخراج و با توجه به توپولوژی مقطع هر کابل پارامتر های مورد نظر به کمک تکنیک های پرازش تصویر و هندسه مسئله استخراج می گردد. در آخر پارامتر های بدست آمده که در مقیاس واحد المان تصویر (پیکسل) می باشند با در نظر گرفتن کالیبراسیون سیستم تصویر برداری به اندازه ها در واحد متریک تبدیل می شوند. برای ارزیابی روش پیشنهادی نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی برای تعیین حد آستانه و الگوریتم آستانه گذاری اتسو و روش دستی باهم مقایسه شده اند. مقایسه نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی از دقت بالاتری نسبت به اندازه گیری به روش الگوریتم آستانه گذاری اتسو برخوردار است. مضاف بر اینکه روش پیشنهادی به لحاظ زمان و نیروی انسانی صرفه جویی قابل توجهی ایجاد می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پردازش تصویر #ضخامت عایق #کابل #اندازه گیری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)