پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مرتضی حیدری کنگ علیا [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد مشاور]
چکیده: با رشد سالانه 7 تا 9 درصدی بار مصرفی، شبکه های تأمین و توزیع توان را بر این داشته تا با کاهش هزینه ها و تلفات، توان مورد تقاضا مصرف‌کنندگان را با سطحی از قابلیت اعتماد تأمین کنند. از این رو به دلیل اینکه می توان یکی از مزایا منابع تولید پراکنده درصورتی که مکان نصب و ظرفیت آن ها مناسب انتخاب شود؛ کاهش تلفات انرژی الکتریکی و بهبود پروفیل ولتاژ، بیان کرد. حال می توان گفت که استفاده از منابع تولید پراکنده در برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع نقش مهمی دارند. در این پایان نامه با فرض این که زیرساخت‌های لازم جهت نصب منابع تولید پراکنده در شبکه مورد مطالعه مهیا است، مسئله برنامه ریزی شبکه توزیع با حضور و عدم حضور منابع تولید پراکنده ارائه شده است، به طوری که مسئله برنامه ریزی به دو زیر مسئله: (1) تعیین نوع، مسیر فیدر و حوزه سرویس دهی (2) تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده تقسیم می شود. تابع هدف معرفی شده با قیود مشخص با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورعسل مصنوعی، حل می شود که می توان با توسعه و تطبیق عملگرهای الگوریتم به بهترین همگرایی ونیز ساختار شبکه دست‌یافت. در انتها، به منظور ارزیابی مدل جامع ارائه شده؛ برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع بر روی یک شبکه نمونه پیاده سازی و طرح توسعه ی تدوین‌شده در دو حالت حضور و عدم حضور منابع تولید پراکنده مقایسه می گردد. نتایج شبیه‌سازی، عملکرد مناسب روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع #منابع تولید پراکنده #الگوریتم اجتماع زنبورعسل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)