پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امین زارعی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، پیش بینی سـری زمـانـی آشوبـی به کمک بازسـازی فضـای فـاز با استفاده از معادلات مرکز جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. برای بازسازی فضای فاز از فیلترهای فرکانسی غیرخطی استفاده می شود که تعیین مناسب این فیلترها یک بازسازی فضای فاز مفید را به همراه خواهد داشت. به کمک فضای فاز بازسازی شده و استفاده از نزدیک ترین همسایه ها، مسیرهمسایه ی معادل و مسیرکمکی تشکیل شده، سپس با استفاده از معادلات مرکز جرم دو روش ایستا و پویا برای پیش بینی سری زمانی آشوبی پیشنهاد می شود. در حالت ایستا معادلات به صورت غیر بازگشتی و در حالت پویا به صورت بازگشتی عمل پیش بینی را انجام می دهند. معادلات غیرخطی و متغیر با زمان گسسته دارای ساختاری منسجم هستند که همزمان با ردیابی مسیرهمسایه ی معادل، پیش بینی مسیراصلی و کمکی را میسر می سازند. یکی از ویژگی های روش پیشنهادی معادلات مرکز جرم بازگشتی، قابلیت دو منظوره ی پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت سری زمانی آشوبی است. مزیت روش پیشنهادی آن است که با تعریف مناسب معادلات، می توان خطای پیش بینی را تا آن جا که نیاز باشد کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سری زمانی آشوبی #بازسازی فضای فاز #نزدیک ترین همسایه #مسیرهای کمکی #معادلات مرکز جرم بازگشتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)