پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
ایمان خسرویان چم پیری [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، هادی گرایلو[استاد مشاور]
چکیده: پنهان سازی به معنای مخفی کردن نامحسوس اطلاعات سیگنال پیام (یا سیگنال الگو) در داخل سیگنال میزبان است به نحوی که سیگنال الگوگذاری شده ی حاصل از سیگنال اصلی یا میزبان قابل تمیز نباشد. این کار می تواند به روش های مختلفی انجام شود. سیگنال میزبان و سیگنال پیام هر کدام می توانند یکی از انواع محصولات چند رسانه ای از قبیل تصویر، صوت و متن باشند. تبدیل فوریه – بسل تبدیلی است که سیگنال را به صورت مجموعی از توابع بسل نمایش می دهد. از آنجا که توابع بسل با سیگنال گفتار از نظر ساختاری تشابه دارند، این تبدیل می تواند در زمینه پردازش سیگنال های گفتاری مفید واقع شود. روش های پیشنهاد شده در این پایان نامه، استفاده از تبدیل فوریه – بسل، جهت پنهان سازی اطلاعات در سه روش جایگزینی بیت کم ارزش، طیف گسترده و مدولاسیون اندیس کوانتیزاسیون می باشد. همچنین جهت مقایسه ی کارآیی این روش ها، در کنار آن از سه تبدیل فوریه، کسینوسی و موجک نیز استفاده می گردد. برای مقایسه بین این چهار تبدیل از معیارهای نرخ خطای بیت، هم بستگی بین نهان نگاره اصلی و استخراج شده و شفافیت استفاده می شود. برای دو معیار اول روابطی معرفی شده و برای معیار شفافیت از روش PESQ کمک گرفته خواهد شد. جهت تست پایداری در برابر حملات، سیگنال در برابر دو حمله فشرده سازی و افزودن نویز قرار داده می شود. در فشرده سازی، سیگنال به دو روش MP3 و GSM 6.10 فشرده و سپس به فرمت اصلی خود یعنی WAV باز گردانده شده و دو پارامتر نرخ خطای بیت و هم بستگی بین نهان نگاره اصلی و استخراج شده محاسبه می گردد. در افزودن نویز، به سیگنال نویز سفید افزوده شده تا میزان نسبت سیگنال به نویز در مقادیر dB 10 و dB 15 حاصل شود و سپس دو پارامتر نرخ خطای بیت و هم بستگی بین نهان نگاره اصلی و استخراج شده محاسبه می شود. نتایج انجام شده بر روی پایگاه داده TIMIT نشان دهنده ی عملکرد خوب این تبدیل در مقایسه با سایر تبدیل های متداول کسینوسی، فوریه و موجک می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پنهان سازی #تبدیل فوریه – بسل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)