پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مصطفی قدمیاری [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در مطالعه حاضر، سیستم یکپارچه پیشنهادی، شامل پیل سوختی کربنات مذاب (MCFC) و توربین گاز (GT)، سیستم آب شیرین کن حرارتی چند اثره (MED-TVC) و سیستم تبرید جذبی تک اثره می باشد. بر روی سیستم پیشنهادی تحلیل چهارگانه (انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی) جامعی صورت پذیرفت. جهت درک بهتر از عملکرد سیستم یک مطالعه پارامتریک برای ارزیابی تاثیر پارامترهای چگالی جریان، فشار و دمای کاری MCFC، نسبت بخار به کربن، ضریب مصرف سوخت و همچنین اثر بخار محرک و ضریب تراکم آب شیرین کن بر روی سیستم پیشنهادی پرداخته شد. پیل سوختی کربنات مذاب و توربین گاز به ترتیب 2/96 و 32/50 مگاوات تولید توان را به همراه دارند. سیستم آب شیرین کن حرارتی چند اثره شش مرحله ای دارای ظرفیت تولیدی 9/126 کیلوگرم بر ثانیه آب شیرین می باشد. ظرفیت سرمایشی و گرمایشی سیستم به ترتیب 664/9 و 33/15 مگاوات بدست آمد. و سیستم حاضر داری 1/114 مگاوات توان خروجی می باشد. نتایج تحلیل ترمودینامیکی نشان داد که راندمان پیل سوختی و بازده الکتریکی و انرژی سیستم به ترتیب 96/49، 72/50 و 27/60 درصد می باشد. نتایج تحلیل زیست محیطی بر روی سیستم نشان دهنده این است که فاکتور انتشار کربن دی اکسید (EMI) kgCO2/MW 3/389 و هزینه جریمه انتشار کربن دی اکسید $/h 8/926 می باشد. همچنین نتایج تحلیل اگزرژی نشان داد که بازده اگزرژی کل سیستم 89/50 درصد است همچنین راندمان اگزرژی الکتریکی سیستم و بازده اگزرژی سیستم پیل سوختی به ترتیب 17/57 و 51/26 درصد می باشد. علاوه براین بیشترین تخریب اگزرژی در پیل سوختی رخ می دهد که حدود 33 درصد تخریب اگزرژی کل است. در ادامه سیستم از جنبه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که دوره بازگشت سرمایه 67/6 سال برای سیستم محاسبه شده و سود خاص سالیانه 31 میلیون دلار برای مدل پیشنهاد شده مشاهده شده است. علاوه براین نرخ بازگشت سرمایه 98/14 درصد برای سیستم تولید چندگانه بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سیستم های تولید چندگانه #آب شیرین کن #تحلیل چهارگانه #پیل سوختی کربنات مذاب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)