پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
بهزاد عزیزی [پدیدآور اصلی]، علی سررشته داری[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: اسپری در اکثر فرایندهای متنوع و مهم صنعتی از قبیل احتراق در محفظه احتراق توربینهای گازی و یا در موتورهای احتراق داخلی، خشک کننده ها، سرمایش به کمک تبخیر اسپری، تمیز کننده های سطح اجسام، چاپگرهای جوهر افشان ، نیروگاه ها و نظایر آن کاربرد دارد. با توجه به اهمیت موضوع تامین رطوبت و جلوگیری از تشکیل ذرات به صورت قطرات مایع در کاربری های مهم صنعتی و امکان ایجاد جریان ثانویه برای دستیابی به شرایط مطلوب تر لازم است شناخت دقیقتری از رفتار ذرات مایع تحت تاثیر میدان جریان سیال داشته باشیم. در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر الگوی جریان محیط اطراف بر ذرات اتمیزه شده به منظور محاسبه تاثیر سرعت هوا و قطر اولیه قطرات بر مقدار تبخیر و توزیع رطوبت یکنواخت تری هستیم .برای مدلسازی تبخیر قطرات از روش لاگرانژ – اویلرین استفاده شده که بر این اساس چهار مدل تبخیر در شرایط مختلف استخراج شده است. نتایج نشان میدهند که تغییرات قطر اولیه قطره بیشترین تاثیر در مقدار تبخیر را داراست و همچنین افزایش سرعت هوای محیط فقط در یک بازه باعث افزایش تبخیر میگردد. نوع شکست تزریق سیال مایع بر حسب نمودار رینولدز بر وبر و نوع شکست قطرات بر حسب عدد وبر و همچنین توزیع قطرات در طول مسیر جریان مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: اسپری #تبخیر #قطرقطره #مدلسازی #فاز گسسته #فاز پیوسته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)