پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
علی هراتی [پدیدآور اصلی]، علی سررشته داری[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: تزریق سوخت سیال مایع به جریان جت هوا، موجب فراهم نمودن نفوذ بالای مایع، اختلاط سریع آن با هوا و افزایش عملکرد می‌شود و کاربردهای فراوانی در سیستم‌های پیشرانش هوا تنفسی (شامل توربین گاز، موتور احتراق داخلی، رم جت)، موتور موشک مایع و تزریق سوخت دارد. در این پژوهش که به‌طور آزمایشگاهی صورت گرفت، الگوهای فروپاشی جت آب با برخورد جت‌های هوا و آب در شدت‌جریان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در تحقیق پیش رو، اندازۀ متوسط قطرات در فاصله‌های محوری و شعاعی با پردازش تصویر نرم‌افزار لب‌ویو به‌دست آمدند. پردازش تصویری خاص برای محاسبه سرعت قطره نوشته‌شده است که با آن می‌توان سرعت قطره در فاصله‌های محوری مختلف در زیر نقطه برخورد را به‌دست آورد. اثر پارامترهایی هم چون زاویه برخورد و شدت‌جریان‌های مختلف هوا و آب در شکل‌گیری جت آب بررسی‌شده است. پارامترهای اصلی مؤثر بر ساختار پاشش شناسایی‌شد و یک مطالعه به‌صورت پارامتری براساس نسبت تکانه هوا به آب، نسبت شار تکانه هوا به آب و نسبت شدت‌جریان هوا به آب انجام‌شده ‌است. این مطالعه بعد از شناسایی پارامترهای مذکور که تأثیر عمده‌ای بر ویژگی‌های پاشش دارند، انجام شد. به‌طور کلی، نتایج تجربی نشان می‌دهد که شار تکانه جت هوا، نسبت به آب نقش پررنگی در فروپاشی جت آب ایفا می‌کند. با افزایش شار تکانه جت هوا درآب یا با افزایش نرخ جریان هوا منجر به فروپاشی بهبودیافته می‌شود. در این پژوهش، صفحه جت آب با مدل فروپاشی کیسه‌ای در سرعت‌های پایین و فروپاشی مدل فیبر در سرعت‌های بالاتر دچار فروپاشی شدند. هم‌چنین مشاهده شد که با افزایش سرعت هوا در نقطه برخورد، ناپایداری‌ها روی جت آب تشدید می‌شوند. پارامترهایی مانند نسبت تکانه هوا به آب، نسبت شار تکانه هوا به آب، نسبت شدت‌جریان هوا به آب و زاویه برخورد برای توصیف مقدار قطر متوسط ساوتر پاشش بررسی شدند. بازدهی انژکتورهای جت برخوردی، به کمک هوا برای آب در چندین نسبت شدت‌جریان هوا به آب بررسی شد. برای توصیف ساختار پاشش، دو زاویه پاشش متفاوت در این مطالعه تعریف‌شده‌اند که شامل زاویه انحراف (β) و زاویه واگرایی (α) هستند. هم‌چنین توزیع شارحجمی آب در پالس‌های مختلف زمانی بررسی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جت‌ برخوردی #طول فروپاشی مایع #قطر متوسط ساوتر #بازده اتمیزاسیون پاشش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)