پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
علیرضا خرقانی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمد ضامن[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به توسعه روزافزون سیستم های فتوولتاییک در تامین انرژی الکتریکی کشورهای مختلف، پژوهش های کاربردی زیادی با هدف افزایش میزان تولید و بازده این سامانه ها صورت گرفته است. در این پژوهش یک سامانه فتوولتاییک مجهز به انعکاس دهنده سهموی مرکب طراحی، ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طراحی متمرکز کننده های سهموی مرکب پارامترهای متعددی از جمله زاویه پذیرش، شیب قرار گیری کلکتور و درصد برش ارتفاع تاثیر متفاوتی بر میزان تولید و سطح مورد نیاز انعکاس دهنده (که ارتباط مستقیم با هزینه طرح دارد) دارند. لذا ابتدا به کمک روابط حاکم بر تابش خورشید و معادلات حاکم بر هندسه متمرکز سهموی مرکب مدل ریاضی مربوطه در نرم افزار متلب ایجاد شد تا با کمک این مدل پارامترهای مهم هندسی مرتبط برای ساخت دستگاه ارزیابی و بهینه سازی گردد. بهینه سازی با تابع هدف بیشینه سازی میزان تولید الکتریسیته به ازای واحد سطح انعکاس دهنده صورت گرفت و بر این اساس نصف زاویه پذیرش بهینه 25 درجه، شیب بهینه نسبت به افق برای کل سامانه 35 درجه و درصد برش 75 بدست آمد. سیستم ساخته شده در فصل تابستان و در شهرستان شاهرود مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت مقایسه حالت های مختلف این ارزیابی برای سه حالت پنل فتوولتاییک ساده(بدون متمرکز کننده)، پنل با متمرکز کننده بدون خنک کاری و پنل با متمرکز کننده و به همراه خنک کاری با آب به صورت همزمان انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از انعکاس دهنده سهموی مرکب با نسبت تمرکز 7/1 در دو حالت با و بدون خنک کاری، باعث افزایش توان خروجی به ترتیب به میزان 11 و ۲۱ درصد نسبت به پنل فتوولتاییک ساده گردید. کیفیت ساخت و نصب انعکاس دهنده از دیدگاه بازده نوری و افزایش دمای پنل دو عامل مهم در دستیابی به این نتایج بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متمرکز کننده سهموی مرکب #سیستم های فتوولتاییک #توسعه پایدار #انرژی #توان خروجی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)