پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مصطفی اسحاقی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]، یاسمن دقیقی [استاد مشاور]
چکیده: در فرآیند جداسازی، با اعمال نیروی مغناطیسی به ذرات، ذرات با توجه به حساسیت مغناطیسی و اندازه‌ای که دارند می‌توانند جدا یا منحرف شوند. در این پایان‌نامه به بررسی حرکت ذرات غیرمغناطیسی در جریان فروسیال از طریق یک میکروکانال مستطیلی با حضور یک آهنربا دائمی پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل و کنترل رفتار جریان ذرات در میکروکانال، یک حل عددی برای دستیابی به مسیرهای ذرات تحت اثر میدان مغناطیسی و میدان جریان سیال ارائه شده است. توزیع نیروی مغناطیسی وارد بر ذرات و مسیر حرکت آنها ابتدا توسط نتایج تحلیلی و تجربی تأیید شد و سپس دو هندسه از آهنربا برای افزایش کارایی جداسازی با بهینه‌سازی میدان مغناطیسی ارائه شده است. در این پژوهش، حرکت دوبعدی و وابسته به زمان ذرات در میکروکانال T شکل به ازای سه مدل از آهنربا با مساحت‌های برابر اما با تغییر در شکل هندسی و با وجود لایه نشانی نیکل در مجاورت میکروکانال بررسی شده است. در مدل اول، یک آهنربا دائمی مستطیل شکل، در مدل دوم، دوآهنربای همسان با اندازه مساحت برابر مدل اول و در مدل سوم دو آهنربا(با مشخصات مدل دوم) و یک لایه نیکل با ضخامت 100 میکرومتر در مجاورت میکروکانال قرار دارند. در قسمت خروجی میکروکانال دو منیفولد خروجی در نظر گرفته می‌شود که به سمت‌های بالا و پایین است. نتایج نشان می‌دهد که بازده جداسازی با وجود لایه نشانی نیکل در مجاورت آهنربا به گونه‌ای است که ذرات با اندازه 5 میکرومتر با بازدهی %100 به سمت خروجی بالا هدایت می‌شوند. برای هر مدل، دو سایز (مقدار) بحرانی (ترشهولد) از ذرات ارائه شده است که مجموعه ذرات کوچکتر از مقدار بحرانی اول از خروجی پایین میکروکانال و ذرات بزرگتر از مقدار بحرنی دوم از خروجی دیگر میکروکانال با بازدهی %100 جداسازی می‌شوند. در مدل اول مقدار بحرانی از قطر ذرات برای خروجی بالا و پایین میکروکانال به ترتیب 7 و 0/35 میکرومتر، در مدل دوم 6 و 0/3 میکرومتر و در مدل سوم 4/5 و 0/2 میکرومتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروکانال #جداسازی #مگنتوفورسیس #میکروذرات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)