پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سارا هراتی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق به بررسی عددی جریان الکترواسموتیک در کانالهای با ابعاد میکرو و خواص ثابت به روش شبکه بولتزمن پرداخته شده است . تمام معادلات حاکم بر جریان به روش شبکه بولتزمن حل و تمام مراحل از طریق روش تکرار شبیه سازی شده اند. معادلات مورد بررسی ، معادلات ناویر استوکس ، پوآسون بولتزمن ، و معادله مربوط به توزیع غلظت یونی می باشند. تمام خواص فیزیکی سیال یونی ثابت در نظر گرفته شده است. در تمام مراحل محاسباتی پارامتر دما K° 273 = T نیز ثابت فرض شده است. شرط مرزی برای هندسه مورد مطالعه ، شرط مرزی تناوبی برای معادله جریان و غلظت یونی می باشد. ....... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان الکترواسموتیک #شبکه بولتزمن #میکرو کانال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)