پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زکیه طالبی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی که زندگی و سلامتی انسانها را به خطرر مریانردازد، مررتبط برا شرایط جریان خون در داخل رگها میباشد. به طوری که در طی چند دهه اخیر، بررسی جریان خرون داخل شریانها و بروز گرفتگی در آن مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. این گرفتگی شریانهرا باعث تغییراتی در پارامترهای دینامیکی و مکانیکی جریان خون در داخل شریانها میگردد و منجر به بروز بیماریهای عروقی از جمله بیماریهای تصلب شرایین و افزایش غلظت خون میشود. با شبیهسازی جریان خون داخل شریانهای دارای گرفتگی و بررسی پارامترهای مؤثر برر آن، مری- توان عوارض و اثرات این بیماریها را مطالعه نمود. همچنین درک بهترر اثررات بیمراریهرای قلبری و عروقی، با یافتن روشهای جدید درمانی برای بهبود این بیماریها همراه میباشرد. هرد اصرلی ایرن تحقیق، آنالیز و بررسی تأثیر پارامترها و گرفتگریهرای مختلر ( 25 ،52و 52درصرد) بررای جریران ضربانی خون داخل شریان ویسکوالاستیک میباشد. از نوآوری مطالعه حاضر، مدلسازی شریان ویسکوالاستیک و اندرکنش آن با جریان ضربانی سریال غیرنیوتنی خون به منظور مطالعه بیماریهای تصلب شرایین و افزایش غلظت خون مریباشرد. در ایرن تحقیق، پروفیل سرعت و فشار، جابجایی شعاعی و تنش برشی دیواره شریان و نواحی گردابرهای شرکل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج مربوط به جریان سیال غیرنیوتنی خرون داخرل شرریان- های ویسکوالاستیک و الاستیک با یکدیگر مقایسه شدهاند. در ادامه، اثرات بیماریهای تصلب شررایین (تغییرات مدول الاستیک شریان) و افزایش غلظت خون (تغییررات شراخ تروانی ￀ در مردل کراریو یاسودا) روی تغییرات سرعت محوری، توزیع فشار، تنش برشی و جابجایی شعاعی دیواره شرریان مرورد مطالعه قرار گرفته است با زیاد شدن درصد گرفتگی برای شریان ویسکوالاستیک در مقایسه برا شرریان الاسرتیک، حرداکرر مقدار پروفیل سرعت و جابهجایی شعاعی دیواره شریان به ترتیب 5درصد افزایش و 55درصد کراهشدارد. پیشروی بیماری تصلب شرایین، سبب افزایش مدول الاستیک میگردد و کاهش 64درصردی در جابجایی شعاعی دیوار شریان و افزایش 11و 15درصدی در اندازه سرعت و مقدار فشار جریران خرون را به همراه دارد. افزایش مقدار شاخ توانی باعث زیاد شدن حرداکرر مقردار ترنش برشری دیرواره در محل گرفتگی میشود. همچنین زیاد شدن لزجت خون منجر به افزایش فشار خون جریان (بره میرزان 54/5درصد،) جابجایی شعاعی دیواره شریان ویسکوالاستیک (به میزان 62/64درصد) و کاهش مقردار سرعت جریان (به میزان 25/5درصد) در قبل از ناحیه گرفتگی میگردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندرکنش سیال و سازه #شدت گرفتگی #شریان ویسکوالاستیک #شریان الاستیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)