پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
احمد سلطانی [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: شیار شدگی یکی از متداول ترین خرابی های روسازی آسفالتی می باشد. این خرابی در اثر بوجود آمدن تغییر شکل های قائم در مسیر چرخ وسایل نقلیه بوجود می آید. یکی از آزمایش های ساده ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی در برابر شیارشدگی آزمایش خزش می باشد. استفاده از افزودنی های مختلف در مخلوط های آسفالتی به منظور بهبود عملکرد شیارشدگی این مخلوط ها به عنوان یک راهکار در پژوهش های محققان اشاره شده است. پودر لاستیک و پودر شیشه از جمله مواد افزودنی هستند که محققان به منظور بهبود عملکرد مخلوط‌های آسفالتی از آن‌‌ها استفاده نموده اند. در این پژوهش، از پودر لاستیک با درصدهای حجمی02/0و 04/0 جایگزین بخشی از سنگدانه های ریزدانه و پودرلاستیک با درصد های وزنی 4، 7 و 14 به عنوان جایگزین بخشی از فیلر در مخلوط‌های آسفالتی شده است. به منظور ارزیابی تاثیر درصد های مختلف افزودنی‌ها در عملکرد مخلوط‌های آسفالتی از آزمایش خزش استاتیکی استفاده شده است. بررسی آزمایش‌ها نشان داد که اضافه کردن افزودنی‌های پودر شیشه سبب افزایش مقاومت شیارشدگی می شود. همچنین افزایش درصد پودر لاستیک با افزایش کرنش در نمونه ها همراه شده است. همچنین بهترین عملکرد مخلوط‌های آسفالتی مربوط به افزودن 14درصد وزنی پودر شیشه می باشد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخلوط آسفالتی #پودر شیشه #پودر لاستیک #تغییر شکل دائمی #خزش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)