پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
احسان حسن زاده [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، ابراهیم زمانی بیدختی[استاد راهنما]
چکیده: به علت ناهمگن بودن محیط خاک، مشخصات خاک از نقطه‌ای به نقطه دیگر تغییر می‌کنند. این تغییرپذیری می‌تواند بر روی نتایج تحلیل‌ها تاثیر داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم قطعیت خاک بر روی شکنندگی لرزه‌ای سازه‌های قرار گرفته بر روی گروه شمع با در نظرگیری اندرکنش خاک-سازه است. در این پژوهش زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی و مدول برشی خاک به عنوان متغیر تصادفی در نظر گرفته شده‌اند و با استفاده از کد نوشته شده در محیط MATLAB مقادیر این پارامترها با استفاده از تئوری میدان تصادفی برای تمام نقاط محیط خاک محاسبه شده‌اند. در مرحله بعد در نرم ‌افزار OpenSEES به ترتیب محیط خاک، گروه شمع، پی گسترده و سازه بتنی 10 طبقه با قاب خمشی ویژه مدل‌سازی شده‌اند. با انتخاب دو زلزله حوزه نزدیک و دو زلزله حوزه دور، تحلیل دینامیکی افزایشی بر روی مدل انجام شده و با مقایسه خروجی‌های بدست آمده برای خاک همگن و خاک تصادفی، تاثیر در نظر گیری عدم قطعیت خاک بر روی این خروجی‌ها که شامل جابجایی جانبی شمع، نمودارهای IDA جابجایی بام و ماکزیمم دریفت سازه و منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای سازه می‌شوند، بررسی شده است. طول شمع‌ها، کوواریانس زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی و مدول برشی خاک پارامترهایی بودند که در مدل‌های ساخته شده مقادیر متفاوتی داشته‌اند. با بررسی نتایج مشخص شده است که به صورت کلی در نظر گیری عدم قطعیت خاک باعث افزایش تغییر مکان جانبی شمع، جابجایی بام، ماکزیمم دریفت سازه و احتمال خرابی سازه در منحنی‌های شکنندگی سازه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : عدم قطعیت خاک #تئوری میدان تصادفی #تحلیل دینامیکی افزایشی #شکنندگی لرزه‌ای سازه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)