پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
امیرحسین کفاشی [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: چکیده: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اثرگذاری ناحیه تداخلی رمپ و بزرگراه مدنظر است که این تداخل بر پارامتر‌های ترافیکی اعم از سرعت، جریان، چگالی و موج شوک حاصله از این تداخل جریان تأثیر می‌گذارد. ارائه مدل در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود انسیس فلوئنت انجام‌شده است. برای رسیدن به این اهداف ابتدا متغیرهای موردمطالعه مرتبط به حرکات تداخلی نظیر، سرعت وسایل نقلیه ورودی از رمپ به بزرگراه، سرعت وسایل نقلیه در مجاورت رمپ، مقدار چگالی وسایل نقلیه ایجادشده در بزرگراه و رمپ مدنظر، مقدار موج شوک تحت تأثیر حرکات تداخلی در نزدیکی رمپ و لاین مجاور آن موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله از بررسی سرعت وسایل نقلیه نشان‌دهنده آن‌ است که سرعت در لاین مجاور رمپ ورودی برابر با ۲۵ کیلومتر بر ساعت بوده و همچنین سرعت در لاین یک از رمپ ورودی نیز برابر با ۲۶ کیلومتر بر ساعت است. نتایج حاصله از بررسی چگالی ترافیکی درمحور موردمطالعه نشان می‌دهد، مقدار چگالی لاین مجاور رمپ برابر با ۲/۶۰ وسیله نقلیه بر کیلومتر است، تراکم وسایل نقلیه در لاین اول رمپ تا ۲/۵۶ وسیله‌نقلیه بر کیلومتر برسد. نتایج به‌دست‌آمده از موج شوک ایجادشده در محور موردمطالعه نشان‌دهنده آن است که مقدارش در لاین مجاور رمپ برابر با ۳۰/۲۳ کیلومتر بر ساعت و در لاین یک رمپ برابر با ۳۳/۰ کیلومتر بر ساعت است. تحلیل بررسی خروجی نرم‌افزار انسیس نشان‌دهنده آن است که به علت رخ دادن حرکت تداخلی در محور موردمطالعه سرعت و چگالی دارای رابطه‌ایی معکوس با یکدیگر هستند و همچنین در نمایش دادن موج شوک و نحوه انتشار موج شوک در بزرگراه به‌وسیله حرکت تداخلی وسایل نقلیه که در نقاطی که حرکت تداخلی در جریان وجود دارد موج شوک به بیشترین مقدار خود می‌رسد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لغات کلیدی: حرکت تداخلی #چگالی #سرعت #جریان #موج شوک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)