پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
احمد قاسمی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، فریبرز فریبرزی [استاد راهنما]، رامین امینی[استاد مشاور]
چکیده: ساختار پانل های لانه زنبوری متشکل از سلولهای شش ضلعی میان تهی است که دیواره آنها بر خلاف سایر پانل های ساندویچی، عمود بر صفحات پوسته قرار می گیرد. این نوع سازه ها دارای انعطاف به سختی و استحکام به وزن بالایی می باشند. کاربرد پانل ساندویچی، به خصوص با استفاده از مواد سبکی همچون آلومینیوم در اغلب فعالیتهای مهندسی نظیر هوایی، فضایی، دریایی و زمینی و اخیرًا ساختمانی بسیار مورد توجه است. اهتمام اصلی در این پایان نامه، مدل سازی رفتار پانل لانه زنبوری با استفاده از نرم افزار ANSYS می باشد. صحت مدل های ارائه شده بر مبنای نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده توسط سایر محققین مورد تأیید قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا پانل با مشخصات مختلف از جمله در ابعاد هسته ،ضخامت هسته و رویه و ارتفاع هسته مورد بررسی قرار گرفت. پانل مورد نظر با ابعاد 1 در 3 متر در نظر گرفته شد و تحت بار های گسترده و متمرکز در مرکز آن آنالیز گردید. تکیه گاهها بصورت مفصلی در دو انتهای پانل مدل گردید،پس از آن تأثیر عبور لوله در امتداد طولی لوله مورد بررسی قرار گرفت و تحت بارگذاری و تکیه گاههای یکسان با پانل معمولی مقایسه شد. همانگونه که در نتایج حاصل از اجزای محدود مشاهده گردید ، خواص خمشی با افزایش ارتفاع هسته به شکل قابل توجهی افزایش می یابد بدون اینکه تغییر زیادی در وزن مشاهده شود. همچنین با افزایش ضخامت رویه و هسته خواص خمشی افزایش یافته و منجر به کاهش خیز ، تنش و کرنش فون میسز در پانل می شود. مدل ها حاکی از آن است که حداکثر تنش و کرنش فون میسز از وسط پانل در حالت عادی به محل عبور لوله در پانل بریده شده منتقل می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پانل ساندویچی #ساختار لانه زنبوری #تحلیل اجزای محدود #تحلیل استاتیکی غیرخطی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)