پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیر امرایی [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]
چکیده: امروزه مناطق خشک و نیمه خشک حدود یک سوم اراضی سطح کره زمین را شامل می شوند و بیش از یک چهارم از خشکی های جهان تحت تأثیر پدیده بیابان زایی قرار دارد. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدی و ﻫﺠﻮم گرد و خاک های ناشی از آن، یک ﺷـﺎﺧص مهم در وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺟﺪی ﺑـﺮای ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺸـﻚ محسوب می گردد. کشور ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خشک، در زمان های مختلف تحت تاثیر اثرات نامطلوب ناشی از فرسایش بادی و هجوم ریزگردها قرار داشته است. تحقیق حاضر با هدف تثبیت خاک مستعد فرسایش، با استفاده از مالچ طبیعی تهیه شده از پودر ریشه گیاه سریش (Eremurus Spectabilis) انجام شد. تاثیر غلظت و میزان پاشش مالچ بر میزان فرسایش خاک بررسی و میزان نفوذ و کاهش ضخامت لایه تثبیت یافته در مقابل سرعت بادهای 6، 9، 12 و 15 متر بر ثانیه، به مدت زمان 5 دقیقه در تونل باد بررسی گردید. در انتها نیز مقادیر EC، pH، میزان شوری و دیگر عناصر تشکیل دهنده خاک به منظور ارزیابی تاثیر زیست محیطی مالچ مورد مطالعه، قبل و پس از مالچ پاشی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش میزان پاشش مالچ باعث نفوذ بیشتر مالچ در خاک و افزایش غلظت مالچ علی رغم کاهش عمق نفوذ آن در خاک، بواسطه افزایش مقدار چسبندگی بین ذرات خاک، سبب مقاومت بیشتر آن در مقابل فرسایش بادی می شود. براساس نتایج بدست آمده مالچ هایی با غلظت-های 0.2، 0.6 و 0.7 درصد قادر به تثبیت خاک در برابر جریان باد به ترتیب تا حداکثر سرعت های 9، 12 و 15 متر بر ثانیه است. نتایج آنالیز XRD نشان داد که افزودن مالچ به خاک باعث افزایش میزان کوارتز ((SiO2 موجود در خاک شده و در نتیجه موجب افزایش مقاومت برشی خاک، بازده بالاتر در فرآیند تثبیت و کمک به جامد سازی خاک شده است. همچنین مالچ مورد مطالعه کمترین تاثیر منفی را بر روی نوع و میزان عناصر موجود در خاک مورد مطالعه داشته است، که این موضوع سازگاری زیست محیطی این نوع مالچ را نشان می دهد. نتایج آنالیز SEM به طور واضحی ایجاد یک لایه پوشش بر سطح خاک و ایجاد چسبندگی و پیوستگی بین ذرات خاک را در اثر استفاده از مالچ گیاهی معلوم می سازد. به طور کلی مالچ گیاهی مذکور، مالچی سازگار با محیط زیست و گزینه ای مناسب برای کنترل فرسایش بادی خاک های مستعد فرسایش محسوب می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرسایش بادی #ریزگردها #تثبیت خاک #مالچ گیاهی #تونل باد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)