پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
مهدی شایسته [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، فرنوش باسلیقه[استاد راهنما]
چکیده: هر چند آییننامه‬های طراحی معمول، نظیر استاندارد 2800 ایران، تحلیل الاستیک خطی را برای پیش‬گویی پاسخ سازهای در برآورد نیازهای لرزهای کافی می‬دانند، اما از آنجا که رفتار واقعی بیشتر سازهها تحت زلزله طرح به صورت غیرخطی میباشد، لذا تحلیل‬های خطی، غیردقیق و ناکافی به‬نظر میرسند. در دستورالعملهای جدید که بر پایه طراحی بر اساس عملکرد قرار دارند مانند FEMA356 و دستورالعمل بهسازی لرزهای، روش‬های تحلیل غیرخطی جایگاه خاصی را یافتهاند بهطوریکه با محدودکردن شرایط به‬کارگیری روش‬های خطی عملاً طراحان را به سمت استفاده از تحلیل‬های غیرخطی سوق میدهند. بر این اساس، با توجه به اینکه استاندارد 2800 ایران و دستورالعمل بهسازی لرزهای در بارگذاری، روش تحلیل و همچنین نحوه کنترل اعضاء و معیارهای پذیرش آنها با یکدیگر متفاوت می‬باشند بنابراین ارزیابی لرزهای ساختمانهای طرح شده بر اساس استاندارد 2800، با استفاده از دستورالعمل بهسازی لرزهای می‬تواند مفید باشد. بدین منظور شش ساختمان با باربری جانبی قاب ساختمان ساده و سیستم دوگانه (قاب خمشی متوسط +مهاربندیهای هم محور) با تعداد طبقات 5، 10 و 15 طبقه انتخاب شده و بر اساس ویرایش سوم استاندارد 2800 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران تحلیل و طراحی گردیدند و سپس مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازی، عملکرد آنها با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی مورد ارزیابی و میزان ضعف هر یک از المان‬های سازهای مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی لرزهای #ساختمان فولادی #روش استاتیکی غیرخطی #استاندارد 2800 #سیستم قاب ساختمانی ساده #سیستم دوگانه #عملکرد سازهای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)