پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محمدحسین طالب پور [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، بهروز حسنی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از هنرهای مهندسی ، بدست آوردن بیشترین بازده با انتخاب یک سیستم مناسب و صرف کمترین هزینه است. این نیاز سبب تولد و توسعه علم بهینه سازی در میان سایر علوم مهندسی شده است. از جمله جذابترین موارد بهینه سازی در سازه ها ، تعیین توپولوژی یا نحوه اتصال گره های یک سازه به یکدیگر است. در نیل به این هدف ، روش بهینه یابی براساس GA کارآمدی خود را به اثبات رسانیده است. اما کندی فرآیند بهینه یابی از طریق GA جهت نیل به نقطه بهینه و نیز از سوی دیگر عدم شناخت و آگاهی نسبت به پارامترها و روابط حاکم بر GA ، از قبیل تعداد نسل ها ، نرخ پیوند ، نرخ جهش ، چگونگی فرآیند انتخاب و .... سبب می شود تا در برخی موارد GA بهینه محلی را بیابد و در آن متوقف شود. در این پایان نامه سعی شده است تا با ارائه روشی نوین ، بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی خرپاها به نحوی انجام شود که مشکلات فوق الذکر تا حد امکان برطرف شود. برای این منظور یک سیستم کامل با زیربخش های متفاوت تحت عنوان جزیره ، عمل جستجو در فضای طراحی را به عهده می گیرد. برای تشکیل این جزایر ، اکثر روش های معروف و مطرح بررسی و براساس نتایج ، بهترین آن ها انتخاب و در هر یک از جزایر مورد استفاده قرار گرفته است. به بیان دیگر در این سیستم ، اکثر روش های مطرح و مقبول به همراه روش های پیشنهادی ، در جزایر مختلف به کار گرفته شده است تا بدین سان تأثیر پارامترهای GA کاهش و از سوی دیگر کیفیت نتایج بهبود یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه یابی #الگوریتم ژنتیک #سازه های خرپایی #توپولوژی #روش های نوین #جزیره

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)