پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سیده زهرا طباطبائی [پدیدآور اصلی]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]، حجت اله بداقی[استاد مشاور]
چکیده: گیاه سمپرویوم از خانواده کراسولاسه، گیاهی همیشه سبز با برگ‌های گوشتی به شکل رزت است. گونه‌های مختلف آن دارای ارزش دارویی، خوراکی، زینتی است. در این تحقیق تنوع مورفولوژیکی، فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی، محتوای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و برخی متابولیت‌های ثانویه سمپرویوم‌های موجود در دو منطقه جنگل ابر در استان سمنان بررسی شد. به منظور حذف تأثیر عوامل محیطی بر خصوصیات مورفولوژی گیاهان، گیاهان جمع‌آوری شده در گلخانه‌ای در شهرستان شاهرود به مدت یک‌ سال در گلدان کشت و پرورش داده شدند. داده‌های صفات رویشی و زایشی شامل 69 صفت بر طبق توصیف‌نامه سمپرویوم در اوایل فصل رشد در فروردین ماه و اوایل تیر ماه ارزیابی و ثبت شدند. نتایج نشان داد که در بین نمونه‌های جمع‌آوری شده کمترین تنوع وجود دارد. در بین صفات بیشترین تنوع در رنگ نوک برگ طوقه‌ای و کمترین در رنگ برگ طوقه‌ای مشاهده شد. همبستگی مثبت و منفی در بین برخی صفات مشاهده شد. بررسی ویژگی‌های گل و صفات رویشی منجر به شناسایی تنها یک گونه سمپرویوم تحت عنوان‌Sempervivum iranicum در هر دو منطقه جنگل ابر شد. یک گیاه از گونه شناسایی شده به صورت تصادفی انتخاب گردید و سنجش عصاره متانولی برگ با استفاده از دستگاه HPLCبا 9 استاندارد شامل وانیلیک اسید، کافیک اسید، هسپریدین، نارینجین، گالیک اسید، کومارین، فلوریک اسید، کوئرستین و بربرین نشان داد که این متابولیت‌های ثانویه در این گیاه قابل شناسایی نیستند. فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره با استفاده از روش‌های مهار رادیکال آزاد DPPH، به دام‌اندازی نیتریک‌اکساید، ارزیابی قدرت احیاکنندگی آهن و فعالیت شلاته ‌کنندگی آهن نشان داد که این گونه گیاهی دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالایی است. بررسی محتوای فنل و فلاونوئید کل، به ترتیب با روش‌های فولین سیو-کاتیو و رنگسنجی نشان داد که در این گونه گیاهی خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌تواند به دلیل وجود mg GAE/g sample 96 /3 ± 09/45 فنل و mg QE /g sample 03/0 ± 32/0 فلاونوئید باشد. به نظر می‌رسد این گیاه می‌تواند کاندیدای مناسبی برای مصرف در صنایع غذایی و دارویی باشد، که البته برای دست‌یابی به این مهم، نیاز به بررسی‌های بیشتر است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنوع مورفولوژیکی سمپرویوم #متابولیت‌‌های ثانویه #محتوای فنل کل #محتوای فلاونوئید کل #فعالیت آنتی‌اکسیدانی #DPPH.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)