پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مازیار فرزین به [پدیدآور اصلی]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد راهنما]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]
چکیده: سرعت رشد جمعیت جهان، روند افزایش تولیدات مواد غذایی و پراکندگی تولید جهانی محصولات کشاورزی نشان دهنده این واقعیت است که تهیه مواد غذایی مورد نیاز مردم جهان روز بروز با مشکلات فراوان تری مواجه میشود، از این رو پیش بینی عملکرد محصولات کشاورزی به کمک سنجش از دور نقش مهمی در تصمیم گیری های کلان مدیریتی دولت ها خواهد داشت. در همین راستا این پژوهش با هدف یافتن روشی سریع همراه با دقتی قابل قبول در جهت پیش‌بینی عملکردگندم با استفاده از شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی(NDVI) و شاخص سطح برگLAI) ) در سطح پنج مزرعه واقع در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی به کمک تصاویر سنجنده MODIS ماهواره TERRA بین سال‌های زارعی93-1392 تا 95-1394 انجام شد. نتایج نشان داد که بین شاخص‌های NDVI و LAI همبستگی بالایی (88 تا 99 درصد) طی سالهای مختلف بر قرار بود. همبستگی بین عملکرد مشاهده شده با شاخص‌ LAI، طی سال‌های زراعی 93-1392تا 1395-1394 متفاوت بود به‌طوریکه ضرایب همبستگی بین 28 تا 85 درصد در سال‌های مختلف زراعی بر قرار بود. همچنین همبستگی بین عملکرد مشاهده شده گندم با شاخص NDVI دارای ضرایب 92، 38و 69 درصد به ترتیب طی سال‌های زراعی 93-1392 تا 95-1394بود. نتایج این آزمایش نشان داد که شاخص‌های گیاهی در مزارع مختلف و زمان‌های مختلف در طی فصل رشد تغییر می‌کند، به‌طوریکه روند تغییرات شاخص ها با نزدیک‌شدن به زمان خرداد ماه افزایش و سپس با نزدیک شدن به فصل برداشت گندم کاهش پیدا کرد. براساس نتایج این پژوهش، مجموع مربعات خطا برای 10 مزرعه واسنجی شده برابر 38/1 تن در هکتار محاسبه گردید و همچنین مجموع مربعات خطا برای 5 مزرعه مورد اعتبار‌سنجی قرار گرفته نیز برابر با 45/1 تن در هکتار بود. این مقدار مربعات خطای به ‌دست آمده نشاندهنده امکان پیش‌بینی دقیق عملکرد گندم زمستانه بوسیله شاخصهای گیاهی در شهرستان نیشابور می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین عملکرد #سنجش از دور #شاخص سطح برگ #شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده #نیشابور.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)