پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امید رمضانی [پدیدآور اصلی]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]، حسن قربانی قوژدی[استاد مشاور]، فریبرز ضیایی [استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. به طوری که نوع چمن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح و پاکلوبوترازول به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح اعمال شد. نتایج نشان داد پاکلوبوترازول در صفات رنگ، بافت، نرمی، آب از دست رفته برگها، کیفیت کلی، تأثیری ندارد و در صفات ارتفاع، وزن تر و خشک، پهنای برگ، نسبت وزن تر و خشک ریشه به شاخساره، کلروفیل، محتوی نسبی آب، نشت یونی، آنزیم کاتالاز ، کمبود اشباع نسبی، آنزیم گایاکول و پروتئین باعث تغییرات معنی دار گردید. از نظر رشدی گونه لولیوم بیشترین رشد و گونه پوآ کمترین رشد را نشان داد ودر صفت ارتفاع تیمار های ماکرو ارتفاعی بیشتر از شاهد ولی تیمارهای نانو ارتفاعی حدوداً برابر یا کمتر از شاهد را دارد و در صفت وزن تر و خشک و عرض برگ در دو گونه لولیوم و پوآ کمتر یا مساوی نسبت به شاهد و در گونه فستوکا بیشتر یا مساوی نسبت به شاهد گردید. وزن ریشه در تیمار 5 میلی گرم بر لیتر پاکلوبوترازول ماکرو بیشترین و در تیمار 15 میلی گرم بر لیتر نانوکپسول پاکلوبوترازول کمترین مقدار را نشان داد. میزان کلروفیل کل هم بجز در فستوکا در دو گونه دیگر در تیمارها روند کاهشی نشان داد. محتوی نسبی آب برگ بجز تیمار 15 میلی گرم بر لیتر ماکرو در پوآ بقیه موارد کمتر مساوی بودند. آنزیم کاتالاز نیز در همه موارد کمتر از شاهد بود . و در صفت کمبود اشباع نسبی فقط در چمن فستوکا در 15 میلی گرم بر لیتر پاکلوبوترازول ماکرو افزایش معنی دار داشت و در بقیه موارد در یک حد پیوستگی با روند کاهشی بود. همچنین به طور کلی نتایج نشان داد که پاکلوبوترازول نانو کپسول شده در بیشتر صفات ,تأثیرات را بیشتر نسبت به نوع معمولی نشان داد و در بین چمن ها جنس پوآ نتایج بهتری در صفات به صورت کلی داشت .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چمن #کند کننده رشد #پاکلوبوترازول #نانو کپسول
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)