پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
شیما قازاریان [پدیدآور اصلی]، زهرا کلانترکهدمی[استاد راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]
چکیده: چکیده به منظور بهبود درمان سرطان و تأثیر بیشتر داروهای ضد سرطان مانند کنترل دوز و کاهش آسیب به بافتهای سالم بدن ، تحویل و رهاسازی هدفمند دارو از اهمیت بالایی برخوردار است. در یک دهه گذشته ، نانولوله ها به عنوان کاندیدای مناسبی برای سیستم های انتقال دارو معرفی شدند. در بین خانواده نانولوله ها ، نانولوله های نیترید بور ) (BNNTsبه دلیل عدم سمیت ، زیست سازگاری و حلالیت در آب بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بنابراین ، در کار حاضر ، رفتار کپسوله شدن داروی ضد سرطان جمسیتابین در نانولوله های نیترید بور که لبه آن با گروه های هیدروکسیل عامل دار شده در محلول آبی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج انرژی برهمکنش، پیوند هیدروژنی و میانگین مربع جابجایی نشان داد که جمسیتابین در BNNTعاملدار شده نسبت به BNNTطبیعی سریعتر کپسوله میشود و این دارو تمایل دارد در امتداد نانولوله به جلو و عقب حرکت کند. همچنین، رهاسازی جمسیتابین از BNNTعاملدار شده با استفاده از مولکولهای فولرن مورد مطالعه قرار گرفت. مشابه BNNTهای طبیعی ، وجود گروه عاملی هیدروکسیل در لبه نانولوله هیچ تاثیری بر روند آزادسازی دارو نداشت. بنابراین ، مولکول فولرن یک عامل رهاسازی مناسب برای داروی ضد سرطان جمسیتابین در BNNTعاملدار شده نیست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلید واژه: سرطان #سیستمهای دارورسانی #شبیهسازی دینامیک مولکولی #نانولوله نیترید بور #کپسوله شدن دارو #رها سازی دارو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)