پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سیدجواد سیدی [پدیدآور اصلی]، احسان ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده کاربیدبور با ترکیب منحصر به فرد خود جهت بهره برداری در طیف گسترده ای از کاربردهای مهندسی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این کاربردها می توان به استفاده در تحقیقات هسته ای اشاره کرد. پرتو ها و ذرات ناشی از چشمه های پرتوزا می توانند در ساختار شبکه و اتم های ماده مذکور تغییراتی را ایجاد کنند. در این پژوهش، کاربیدبور تحت تابش گامای چشمه کبالت 60 در دز های10، 50، 100، 150و 200 kGy قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اثر پرتودهی آزمایشاتی همچون پراش پرتو ایکس، طیف نگاری نوری، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی بر روی کاربیدبور بررسی شده است. در بررسی با پراش پرتو ایکس شاهد روند کاهش ارتفاع قله ها، افزایش پهنای قله در نصف مقدار شدت بیشینه (FWHM) و کاهش بلورک با افزایش دز دریافتی به ماده هستیم هرچند در نمونه تحت پرتودهی kGy 100 به نقطه عطفی می‌رسید که موجب افزایش قله ها، کاهش FWHM و افزایش در روند کاهشی بلورک می شود. در بررسی توسط طیف نگاری نوری شاهد افزایش ناگهانی بازتاب در ناحیه مادون قرمز و کمینه گاف نواری در برای نمونه پرتودیده kGy 100 بین مواد مورد پرتودهی هستیم. در تحلیل نمونه ها در طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ، نمونه پرتو دیده در دز kGy100 مقداری بهینه از مقاومت پیوندهای کربنی را داشته و نسبت به پیوندهای اکسیژن و هیدروژن کمترین قید را دارد. تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی در چهار بزرگنمایی از هر نمونه تصویربرداری شد. در این تصویر برداری مشاهده شد که در نمونه پرتودیده kGy 100 بستر رشد بلورها صورت گرفته و کلوخه های بزرگتر با نظم انسجام ظاهری بیشتری وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: کاربیدبور #پرتودهی #پرتو گاما #پراش پرتو ایکس #طیف نگاری نوری #طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز #میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)