پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محدثه اناوی [پدیدآور اصلی]، طیبه مولاروی[استاد راهنما]
چکیده: با ارائه سلول های خورشیدی و خواص فتوولتایی جهان فعالیت گسترده ای را برای تامین انرژی در خصوص بهره گیری از نور خورشید شروع کرد. یک گروه از این سلول‌های خورشیدی، سلول‌های خورشیدی پروسکایتی است، سلول های خورشیدی بر پایه سرب بازده بسیار بالایی دارد اما به دلیل سمی بودن سرب، سلول‌های خورشیدی غیرسمی زیادی ارائه شدند. بر این اساس در این پژوهش سلول‌های خورشیدی پروسکایت بدون سرب، سلول‌های خورشیدی مبتنی بر بیسموت را معرفی کردیم. بیسموت از نظر آرایش الکترونی با تفاوت یک الکترون بیشتر در اربیتال P و شعاع یونی نزدیک ( Pb2+=1.19 Å,Bi3+=1.03Å ) ساختار مشابهی با Pb2+ دارد به همین دلیل این امکان را ایجاد می‌کند تا در ساختار بلوری پروسکایت‌های هالید برای دستکاری در ویژگی‌های نوری عمل کند و جایگزین خوبی برای سرب باشد. ساختار شبه پروسکایت با فرمول A3B2X9 شامل کاتیون یک ظرفیتی A شامل Cs+,MA+ و کاتیون سه ظرفیتی Bi3+,Sb3+ و هالید تک ظرفیتی I-,Br-,Cl- می‌شود که در این پژوهش با استفاده از روش نظری تابعی چگالی (DFT) و تقریب GGA با کد محاسباتی SIESTA به مطالعه خواص اپتیکی مانند تابع دی الکتریک ، ضریب شکست و خاموشی ، رسانندگی ، بازتابندگی و جذب اپتیکی و همچنین خواص الکترونی مانند ساختارنواری ، چگالی حالت های کلی و جزئی و ثابت شبکه برای ساختارهای Cs3Bi2I9 و MA3Bi2I9 وCs3Bi2Br9 و (NH4)3Bi2I9و جایگزینی متیل آمونیوم در سایت A و ایندیوم در سایت B به منظور مهندسی گاف نواری می‌پردازیم که اضافه کردن In گاف نواری را کاهش می دهد و MA باعث افزایش گاف نواری می شود اما در عین حال خواص اپتیکی بخصوص جذب اپتیکی ساختار را بهبود می بخشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلول خورشیدی #پروسکایت #بیسموت #مهندسی گاف نواری #خواص اپتیکی #خواص الکترونی #DFT #GGA
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)