پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
سحر اصلانزاده [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]، علی اصغر مولوی [استاد راهنما]
چکیده: برای بررسی ایزوتوپ های زوج-زوج دوجادویی در مدل خوشه‎ای، ابتدا باید ساختار مختلف خوشه‎ای را برای ایزوتوپه‎ای دوجادویی بررسی کنیم. این ساختارها بسته به انرژی سیستم های مورد نظر تغییر کرده و عبارتند از: ترکیب یک هسته ی کوچک تر و یک ذره ی آلفا، ترکیب دو هسته ی کوچک تر و در نهایت ترکیب چند ذره ی آلفا. به دلیل موفقیت های مدل خوشه‎ای برای هسته های سبک، در این رساله از این مدل استفاده شده است. بدین ترتیب با استفاده از روش های حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم برای توابع موج فوق هندسی، مانند روش NU (نیکی واروف-یووارف) و با استفاده از یک پتانسیل جایگزیده، ترازها و توابع موج حالت مربوط به ساختارهای خوشه‎ای تعیین شده و از ساختار درونی خوشه های آلفا نیز صرفنظر شده است. پتانسیل منتخب، درقسمتی از این پایان نامه، مشابه پتانسیل علی-بودمر و سازگار با پتانسیل هافستد-تلر ، در نظر گرفته شده و در قسمتی دیگر، پتانسیل بین خوشه ها به صورت مجموع پتانسیل یوکاوا ، و پتانسیل اصلاح شده هالتن ، فرض شده است. بنابراین ترازهای انرژی و ساختار چینش ذرات آلفا با استفاده از مدل خوشه‎ای برای هسته های سبکی چون 8Be و 16O و 24Mg و 20Ne و 32S محاسبه و پس از آن با داده های تجربی مقایسه شده اند. همخوانی نتایج با موارد تجربی بیانگر کارآمد بودن مدل پیشنهادی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایزوتوپ های زوج-زوج #ایزوتوپ های دوجادویی #مدل خوشه ای #روش NU

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)