پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حبیبه حکیمی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: اعتبار یافته های تحقیق همواره موضوعی قابل بحث در تحقیقات آموزشی به طور کلی و در تحقیقات آموزش زبان انگلیسی به طور خاص بوده است. چنین موضوع مهمی خصوصا اززمانی که بحث طراحی آزمایشی و شبه آزمایشی درتحقیقات آموزش زبان انگلیسی مطرح شده است بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به این نکته ما به عنوان محقق شروع به بررسی اعتبارساختار ،خارجی وداخلی40 مقاله ،20 مقاله از نشریات خارجی و 20 مقاله از نشریات داخلی درحوزه آموزش زبان انگلیسی کردیم.نمونه ها جهت بررسی به صورت تصادفی از مجموع نشریات منتشرشده ده سال اخیر منتهی به سال2020 انتخاب شدند.با اتخاذ رویکردی اکتشافی به نمونه ها ,به تجزیه و تحلیل دقیق آنها از نظر کنترل تهدیدهای اعتبار داخلی،خارجی و ساختاری پرداختیم .پس از استخراج فراوانی معیارها از آزمون های آماری" کای دو "جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.طبق نتایج تحقیقات, مقالات از نظر اعتبارسنچش ،خارجی وداخلی از حالت ایده آل فاصله دارند .علاوه بر این پس از مقایسه تمامی مقالات از جنبه تهدیدهای داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدیم که ابزار سنجش و پس از آن سوگیری در انتخاب،تاریخچه،بلوغ و انتشار به خوبی کنترل شدند وتاثیر تست و تعامل انتخاب و بلوغ،رگرسیون،کاهش نمونه ها و تاثیر محقق و نمونه اهمیت کمتری داشتند.و در زمینه تهدیهای خارجی تعامل محیط،تعامل تست اولیه ،تعامل انتخاب و اثر محقق و نمونه به ترتیب از درجه کنترل پایینی برخوردار بودند. یافته های این پژوهش کاربردهایی برای دانشگاهیان نیزدارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اعتبار ساختار #آموزش زبان انگلیسی #اعتبارداخلی #اعتبارخارجی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)