پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فرشته قاسمی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]، محمدرضا ربیعی[استاد مشاور]
چکیده: اگرچه تاثیر روش های سنتی مورد آزمایش قرار گرفته است,اما تاثیر تمرین خودآگاهانه مورد آزمون قرار نگرفته است.برای پر کردن این شکاف، این مطالعه به بررسی تاثیر تمرین خودآگاهانه بر روی مهارت گفتاری زبان آموزان میپردازد. در این بررسی از یک نمونه متشکل از 120نفر زبان آموز ایرانی که در سطح متوسط زبان انگلیسی هستند استفاده شده است. نمرات پیش آزمون و پس آزمون طبق طرح سالومن چهار گروهی مورد بررسی قرارگرفته است. گروه زبان آموزان به صورت تصادفی به گروه های کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند. گروه آزمایش از طریق تمرین خودآگاهانه و گروه کنترل از طریق روش های سنتی آموزش داده شدند. نمرات پیش آزمون از طریق آنالیز واریانس دوطرفه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج( F (1,116) = 74.51, p ˂0 /005) نشان داد که تمرین خودآگاهانه تاثیر بسزایی در بهبود مهارت گفتاری زبان آموزان دارد. همچنین نتایج( F (1,116) = 1.83, p=0 /17 and F (1,116) = 0/047, p=0 /83) نشان داد که پیش آزمون تاثیری بر روی نتایج مطالعه نداشته است. یافته های این مطالعه کاربرد روشنی برای زبان آموزان و معلمان دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مهارت گفتاری #تمرین خودآگاهانه #تمرین سنتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)