پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سارا جلالی [پدیدآور اصلی]، دانیال منصفی پراپری[استاد راهنما]، محمد جواد مهدوی نژاد [استاد راهنما]
چکیده: نزدیک شدن به اهداف جهانی کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، با روند گرم شدن کره زمین، افزایش آلودگی های زیست محیطی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن می بایست به طور جدی تری در کشور ما مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه صنعت ساختمان یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی کشور به شمار می رود، ارائه راه حل هایی برای استفاده موثر از ظرفیت های اقلیمی کشور برای هر چه کمتر کردن استفاده از سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مفید خواهد بود. در نظر گرفتن مسائل مربوط به کارایی انرژی ساختمان در همان مراحل اولیه طراحی یکی از نکاتی است که این پژوهش به آن می پردازد. جهت گیری، فرم، مصالح و ... فاکتورهای موثری در ساختمان هستند که اگر در همان مراحل اولیه طراحی آگاهانه به آن ها پرداخته شود نقش به سزایی در عملکرد انرژی کل ساختمان خواهند داشت. این پژوهش پس از شناخت آماری مصالح نمای پرکاربرد در شهر تهران، از طرفی نقش فاکتور آلبیدو، به عنوان یکی از مشخصات انعکاسی مصالح نما، در کاهش مصرف انرژی ساختمان را می سنجد و از طرف دیگر به تاثیر خودسایه اندازی به این معنا که ساختمان به واسطه هندسه اش روی خود سایه بیفکند، می پردازد. در این پژوهش تاثیر زوایای مختلف انحراف دیوار در یک ساختمان هرم معکوس ناقص به عنوان یک فرم خود‌ سایه انداز در شهر تهران بررسی شد. نتایج نشان داد در محدوده زاویه در نظر گرفته شده ( بین 10 تا 30 درجه) با افزایش زاویه انحراف دیوار با کاهش مصرف انرژی بیشتری مواجه هستیم. همچنین در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی تاثیر آلبیدو مصالح نما در بهره وری انرژی ساختمان، اثر سایه در عملکرد آلبیدو نما در کاهش مصرف انرژی ساختمان سنجیده شود. برای این کار ابتدا مقایسه اثر آلبیدو مصالح نما در دو ساختمان عمودی، دو ساختمان خودسایه انداز و سپس دو ساختمان دارای سایه بان افقی جنوبی بررسی شده است. نتایج نشان داد در همه این حالت ها عملکرد ساختمان با آلبیدوی بالاتر از نظر مصرف انرژی بهتر بود ولی سایه اثر آلبیدو بالا را در کاهش مصرف انرژی کم کرد چرا که عملکرد آلبیدوی بالا وابسته به تابش خورشید است؛ بنابراین با اضافه کردن سایه بان جنوبی به ساختمان با آلبیدوی پایین تر، با کاهش مصرف انرژی سالیانه بیشتری مواجه بودیم. به عبارت دیگر اثر خنک کنندگی سایه بان در ساختمان با مصالح بازتابنده کمتر از ساختمان دیگر مشاهده شد ولی کماکان عملکرد انرژی ساختمان با آلبیدوی بالاتر بهتر بود. آنالیز انرژی صورت گرفته در این پژوهش توسط پلاگین اینسایت 360 نرم افزار رویت 2019 صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودسایه اندازی #آلبیدو #کاهش مصرف انرژی #مصالح نما
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)