پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
معین مشایخی [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: رشد روزافزون فناوری اطلاعات، تأثیر بسیار مهمی بر زندگی انسان‌ها و کارکرد سازمان‌ها در کشورهای گوناگون داشته است. صنعت بانکداری نیز در طی سال‌های اخیر از این قاعده مستثنی نبوده است و بانک‌های کشورمان گام‌های روبه‌رشدی را برای دستیابی به خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری برداشته‌اند. براین‌اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد تا اولویت‌های مشتریان در استفاده از این نوع خدمات و هم چنین ترجیحات و مواردی که در تصمیم‌گیری آن‌ها می‌تواند مؤثر باشد را مورد بررسی قرار داده باشد. در این پژوهش ارزیابی مؤلفه‌های پذیرش فناوری‌های دیجیتالی توسط مشتریان بانک شهر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این پژوهش ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر روش یک پژوهش توصیفی - پیمایشی است. این روش معمولاً در مورد تحقیقاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در آن‌ها پژوهش شامل داده‌های کیفی و هم داده‌های کمی ‌باشد این پژوهش در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول عوامل کلی پذیرش فناوری‌های دیجیتالی شناسایی شده و این عوامل برای بانک شهر بومی‌سازی می‌شود. این مرحله از تحقیق با روش دلفی صورت می‌گیرد. در مرحله دوم روابط بین این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان با مبتنی بر رویکرد دیمتل ارزیابی و تحلیل می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نیازها و سودمندی‌های مشتریان دو مؤلفه مهم در اقبال مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی می‌باشد. همچنین عوامل ریسک زمانی، ذخیره زمانی و چهار عامل دانش موجود، اعلام خدمات، علم کافی، و ریسک مالی مشتریان بیشترین تاثیر را در اقبال مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: پذیرش فناوری‌های دیجیتال #مولفه‌های بانکداری دیجیتال #بانکداری الکترونیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)