پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
آزاده قندهاری مطلق [پدیدآور اصلی]، محسن لطفی[استاد راهنما]
چکیده: این تحقیق به بررسی تأثیر تغییرات تکنولوژی صنعت بر کیفیت سود، اثر تغییرات نوآوری شرکت بر کیفیت سود و نقش تغییرات نوآوری شرکت در رابطه بین تغییرات تکنولوژی صنعت و کیفیت سود، پرداخته است . محاسبه کیفیت سود با استفاده از مدل مک نیکولز، تغییرات تکنولوژی صنعت توسط مدل مرزی تصادفی تولید ترانسلوگ و تغییرات نوآوری شرکت براساس تعداد اعلامیه محصول جدید شرکت انجام گرفته است. فرضیات با استفاده از مدل های رگرسیون چندکی و با مقادیر مربوط به سال 1397، آزمون شده اند. نتایج بدست آمده از 151 شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1392، نشان می دهد تغییرات تکنولوژی صنعت بر چندکهای پایین کیفیت سود شرکت ها اثر معنادار منفی داشته است. در سایر روابط مورد بررسی تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کیفیت سود #تغییرات تکنولوژی صنعت #تغییرات نوآوری شرکت #مدل مک نیکولز #مدل مرزی تصادفی تولید ترانسلوگ #رگرسیون چندکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)