پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علیرضا رسول نژاد [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: تولید گاز ایران در 15 سال گذشته نزدیک به سه برابر شده و فعالیت های استخراج و تولید گاز در حوزة پارس جنوبی نقش اصلی را در این تحول عمده ایفا کرده اند. انتخاب های ایران در زمینه گاز عبارت از مصرف داخلی، صادرات به صورت گاز، تبدیل گاز به محصولات ارزش افزوده همانند پتروشیمی و فولاد، تزریق گاز به حوزه های نفتی با هدف ارتقاء بهره وری و بالابردن فشار حوزه های نفتی و ذخیره سازی گاز طبیعی است. کارشناسان اقتصادی انرژی بر این عقیده هستند که با برنامه-ریزی صحیح و اصولی، ایران می تواند از گاز خود برای تمام مصارف فوق استفاده نماید. مطالعه حاضر کوششی برای یافتن مقادیر بهینه ذخیره سازی گاز طبیعی در ایران است. پرسش اصلی مطرح شده در این تحقیق مقدار بهینه حجم ذخیره سازی و تاثیر این عامل بر روی رشد اقتصادی کشور در سایه مصرف و تجارت گاز طبیعی است؟ در راستای پاسخ دادن به این پرسش و تعیین مقدار حجم اولویت های مصارف داخلی، تزریق به مخازن نفت، صادرات و ذخیره سازی گاز طبیعی ایران، از روش برنامه ریزی خطی و برای دوره زمانی 1410-1392 الگوسازی و شبیه سازی استفاده شده است. چهار متغیر ذکر شده به عنوان متغیر تصمیم در مدل در نظر گرفته شده است. همچنین برای پاسخ به اثرات صنعت گاز روی رشد اقتصادی کشور، روش رگرسیون خودبرداری و برای دوره 1393-1339 مورد تخمین قرار گرفته است که به علت تأسیس شرکت ذخیره سازی از سال 1388، متغیر حجم ذخیره سازی در مدل سنجی به صورت متغیر مجازی به کار رفته است. نتیجه شبیه سازی و تحلیل های این تحقیق نشان می دهد که بر اساس اولویت وزارت نفت، مقدار تخصیص به مصرف خانگی، تزریق به مخازن نفت، صادرات و ذخیره سازی مشخص شد. مقدار حجم ذخیره سازی گاز طبیعی بر اساس مخازن کشف شده و در حال ارزیابی، در سه سناریو بررسی شد. در حالت سناریو پایه مقدار حجم ذخیره سازی 8 درصد کل مصرف داخلی شد که بهبود مناسبی در وضعیت ذخیره سازی کشور است ولی با 30 درصد جهانی همچنان اختلاف دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان می‌دهد که متغیر ذخیره سازی گاز طبیعی تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشور دارد که ذخیره سازی به تعادل در عرضه پایدار گاز نیز منجر می‌شود. همچنین متغیرهای مصرف و مبادلات گاز، نیروی انسانی و سرمایه بر تولید ناخالص داخلی کشور مثبت و معنادار است. این امر اهمیت روزافزون ذخیره سازی گاز در کشور ایران را روشن می‌کند، پس باید با سرمایه گذاری و افزایش توان فنی به فرآیند ذخیره سازی در ایران کمک شود.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذخیره سازی گاز طبیعی #بهینه سازی #رشد اقتصادی #رگرسیون خودبرداری #کشور ایران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)